рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сутність грошей та їх функції

Сутність грошей та їх функції - раздел Производство, Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби та інтереси. Виробництво матеріальних благ і послуг. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми   В Умовах Розвинутої Товарної (Ринкової) Економіки Всі Товари ...

 

В умовах розвинутої товарної (ринкової) економіки всі товари прирівнюються до грошей. Гроші являють собою загальну форму, в якій виражаються вартості всіх товарів. Гроші не є результатом суб’єктивних дій людей, державних органів. Вони виникли в процесі об’єктивного багатовікового розвитку форми прояву вартості – мінової вартості.

Історичному процесу розвитку товарного виробництва і обміну притаманні проста (випадкова), повна (розгорнута), загальна та грошова форми власності, які змінювали одна одну на основі поглиблення суспільного поділу праці.

Проста (випадкова) форма вартості є результатом першого суспільного поділу праці, коли надлишки продуктів рослинництва почали обмінювати на надлишки продуктів тваринництва. На цьому етапі обмін товарами ще був нерегулярним, випадковим, не мав стійких пропорцій. Формальним відображенням простої (випадкової) форми вартості є формула: х товару А = у товару В. Ми бачимо, що товари в обміні відіграють різну роль. Один товар виражає свою вартість по відношенню до другого товару й тому знаходиться у відносній формі вартості (товар А). Другий же товар, споживна вартість якого служить засобом вираження вартості першого товару, знаходиться в еквівалентній формі вартості (товар В).

Таким чином, проста (випадкова) форма вартості – форма вияву вартості товару в якомусь одному товарі за випадкових актів їх обміну і неустановлених пропорцій обміну.

У міру подальшого розвитку обміну на зміну простій формі вартості приходить повна або розгорнута форма вартості.

Повна (розгорнута) форма вартості – форма вияву вартості запропонованого для обміну товару в багатьох інших товарах.

Вона має такий вигляд:

 

 

    товар А=     у товару В m товару С k товару Д і т.д.

 

Це означає, що товар, який перебуває у відносній формі вартості відображає свою вартість у багатьох інших товарах, кожен з яких є еквівалентом запропонованого для обміну товару А.

Загальна форма вартості є розвинутішою формою вартості і характеризується тим, що вартість цих товарів виявляється в одному загальному еквіваленті.

Загальна форма вартості – форма вияву вартості ряду товарів або всіх товарів конкретних регіонів, народів, племен в одному товарі-еквіваленті.

Загальна форма вартості має такий вигляд:

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби та інтереси. Виробництво матеріальних благ і послуг. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми

Тема предмет і метод політичної економії.. політекономія в системі економічних наук виникнення та етапи розвитку політекономії предмет і методи..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сутність грошей та їх функції

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші
Форми суспільного виробництва. Натуральне виробництво та його характерні риси натурального виробництва. Суспільний поділ праці. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення. Харак

Капітал: процес виробництва і нагромадження
Перетворення грошей у капітал. Капітал як економічна категорія. Протиріччя основної формули капіталу. Процес виробництва як процес зростання вартості. Умови перетворення робочої сили у тов

Ринок: сутність, структура та інфраструктура
Ринкове господарство як невід'ємна складова товарного виробництва. Функції ринку. Основні суб'єкти ринкової економіки. Домогосподарство в системі економічних відносин. Основні суб'єкти рин

Конкуренція та монополія у ринковій економіці
Сутність конкуренції та її значення. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція. Форми конкуренції: досконала конкуренція, недосконала конкуренція та її типи. Методи конкурентно

Економічна система сучасного устрою суспільства. Держава та її економічні функції
Причини перетворення монополістичного капіталізму у державно-монополістичний. Сутність та протиріччя державно-монополістичного капіталізму. Методи державного регулювання капіталістичного виробництв

Предмет і метод політичної економії
  Політична економія – це наука, яка вивчає відносини між людьми, які склалися в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ в їх єдності і взаємодії з політ

Предмет політекономії
  В основі життя всіх людей знаходиться матеріальне виробництво речей, необхідних людині. Безпосередня мета господарської діяльності зводиться до задоволення потреб людини. П

Метод політекономії
  Досліджуючи свій предмет, кожна наука використовує певні методи. Метод політекономії – система теоретичних підходів, способів, засобів, прийомів і операцій, за допомогою як

Категорії і закони політичної економії
  Досліджуючи предмет вивчення, політекономія робить відповідні висновки, узагальнення, класифікації тощо. У результаті цього формується великий понятійний апарат. У системі

Функції політекономії
  У процесі становлення і розвитку політичної економії як науки були сформовані її основні функції. 1. Пізнавальна функція безпосередньо пов ‘язана з предметом політекономії

Висновки
  1. При використанні обмежених ресурсів для задоволення своїх потреб люди вступають між собою в економічні відносини. Виробничі відносини постійно змінюються із розвитком факторів

Терміни і поняття
  а) аналіз; б) дедукція; в) економічна категорія; г) економічна політика; д) економічне моделювання; е) економічний експеримент;

Економічні потреби та інтереси
  Дана тема розглядає суть та структуру економічних потреб суспільства. Економічний закон зростання потреб породжує проблему вибору. Логічним кроком задоволення економічних потреб

Економічні потреби суспільства:сутність та структура
  Кінцевою метою виробництва є задоволення різноманітних потреб людини як особистості, споживача і виробника. Потреба – це нужда в чому-небудь, об ‘єктивно необхідному для пі

Економічний закон зростання потреб. Проблема вибору
  Потреби людини не є постійними. Їх характер, структура і способи задоволення залежать від досягнутого рівня продуктивних сил, ступеня розвитку культури і нації, соціально-економічно

Економічні інтереси
  Усвідомлення потреб і прагнення їх задовольнити зумовлюють мотивацію поведінки людини, її інтереси. Інтерес виникає, коли задоволення потреби усвідомлюється як конкретна ме

Висновки
  1. Кінцевою метою виробництва є задоволення різноманітних потреб людини як особистості, споживача і виробника. Потреба – це нужда в чому-небудь, об ‘єктивно необхідному для підтр

Терміни і поняття
  а) економічний закон зростання потреб; б) економічні блага; в) економічні інтереси. г) економічні потреби; д) потреба.  

Виробництво матеріальних благ і послуг. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми
  Задоволення потреб можливе тільки через споживання благ і послуг, які створюються людьми в процесі виробництва. Виробництво - процес створення благ, необхідних для задоволення рі

Виробництво та його основні форми
  Виробництво - процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини. Створення матеріальних благ завжди є суспільним процесом. Це означає, що в процесі вироб

Суспільний продукт та його основні форми
  Суспільне виробництво – це сукупність індивідуальних виробництв (підприємств, фірм) в їхньому взаємозв’язку, взаємодії, взаємозумовленості та взаємозалежності. Результатом суспільно

Відтворення, виробничі можливості та економічне зростання
  Виробництво повинно безперервно повторюватися. Безперервне його повторення отримало назву відтворення. Для процесу відтворення необхідне постійне відновлення всіх факторів

Висновки
  1. Виробництво - процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини. Створення матеріальних благ завжди є суспільним процесом. Це означає, що в процесі

Терміни і поняття
  а) суспільний продукт; б) робоча сила; в) продуктивні сили; г) предмет праці; д) праця; е) необхідний продукт; ж) інтенсив

Економічна система суспільства. Відносини власності
  Дана тема характеризує формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Розлядає сутність, основні структурні елементи та типи економічних систем. Неві

Сутність і структура економічної системи. Типи економічних систем
  Економіка будь-якої країни функціонує як багатовимірна система, що складається з великої кількості різних взаемопов'язаних та взаємозалежних компонентів, які розвиваються відповідно

Поняття власності, її об’єкти та суб’єкти
  У силу суспільної природи людини відношення людей до умов її життєдіяльності обов'язково обумовлює необхідність певних відносин між ними. Це означає, що відношення людини до речей з

Форми власності. Тенденції в розвитку відносин власності
  Теоретичний аналіз власності як економічної та юридичної категорії дозволяє розглянути класифікацію власності по-перше, по формі привласнення об'єктів власності та, по-друге, по фор

Висновки
  1. Економічна система - це сукупність взаємопов‘язаних і відповідним чином упорядкованих елементів економіки, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства. Еко

Терміни і поняття
  а) власність; б) господарський механізм; в) економічна система; г) об'єкти власності; д) право власності; е) соціально-економічна ф

Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші
  Існують дві форми виробництва: натуральне виробництво і товарне. У даній темі з’ясовуються сутніст та характерні риси натурального виробництва, а також умови та причини виникненн

Натуральне виробництво та його характерні риси
  Розвиток людського суспільства свідчить, по-перше, що життя людини завжди здійснюється в певних економічних формах, і, по-друге, що деякі загальні форми економічного життя зберігают

Товарне виробництво та його характерні риси
  На певному етапі розвитку продуктивних сил виникає нова форма господарства – товарне виробництво. Товарне виробництво – виробництво благ безпосередньо для

Товар та його властивості
  Основною категорією товарної форми виробництва є товар. Очевидно, що речі самі собою не є товарами. Вони стають ними лише від дії людини, лише тоді, коли люди вступають в відносини

Грошовий обіг та його закони
  Рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві називається грошовим обігом. Обіг грошей здійснюється

Висновки
  1. Форма суспільного виробництва – це певний спісіб організації господарської діяльності. Історії відомі дві різні за своєю сутністю і змістом форми зв ‘язку між людьми у процесі

Терміни і поняття
  а) вартість; б) величина вартості; в) економічне відокремлення виробників; г) мінова вартість; д) натуральне господарство; е) прост

Капітал: процес виробництва і нагромадження
  Дана тема розглядає процес перетворення грошей у капітал, процес виробництва як процес зростання вартості та умови перетворення робочої сили на товар. Робоча сила як товар має сп

Робоча сила як товар
Аналізуючи товар «робоча сила» і його властивості К. Маркс вперше відкрив корінні відмінності між робочою силою і працею. Це дало можливість зрозуміти, де знаходиться основне джерело додаткової вар

Процес виробництва як процес зростання вартості
  Для того щоб виготовляти товари підприємцю необхідно мати засоби праці і робочу силу. Для цього він на свої гроші купує товар, який представлений цими елементами продуктивного капіт

Висновки
  1. Сучасна економічна наука трактує капітал як складну, багатоаспектну категорію і на сьогодні сформувалися такі основні підходи до його визначення: предметно-функціональний, мон

Терміни і поняття
  а) авансований капітал; б) амортизація; в) органічна будова капіталу; г) витрати капіталу; д) додаткова вартість; е) змінний капіта

Ринок: сутність, структура та інфраструктура
  Ринкове господарство є невід'ємною складовою товарного виробництва. На ринку виникають відносини обміну товарів та послуг на основі широкого використання різноманітних форм власн

Сутність ринку та його основні функції
  У результаті виникнення суспільної праці, приватної власності на засоби виробництва, поділу праці та економічного відокремлення виробників суспільне виробництво набуває товарної фор

Попит та фактори, що його визначають
  Механізм функціонування ринку містить у собі такі елементи як попит, пропозиція і ціна. Процес функціонування ринкового механізму визначає ступінь ефективності ринкової економіки. С

Пропозиція та фактори, що її визначають
  Пропозиція – це кількість товарів та послуг, який виробники хочуть і можуть поставити на ринок за різною ціною за певний проміжок часу. Прямий зв’язок між ціною і кількістю

Ринкова рівновага
  Криві індивідуальних попиту та пропозиції не дають відповіді на запитання, яка ціна є ринковою. Вони тільки показують, як змінюватиметься величина попиту та пропозиція, якщо змінюва

Нфраструктура ринку
  Однією з важливих умов функціонування ринку є наявність добре розвинутої ринкової інфраструктури. Від того, наскільки добре вона розвинута залежить у кінцевому підсумку і ефективніс

Висновки
  1. Ринок - це складне й багатогранне явище. Ринок — система економічних відносин, пов'язаних з обміном товарів та послуг на основі широкого використання різноманітних форм власно

Терміни і поняття
  а) біржі; б) закон попиту; в) закон пропозиції; г) інфраструктура; д) попит; е) пропозиція; ж) ринкова рівновага;

Виконайте завдання
  1. Розрахуйте ціну рівноваги, якщо графіки попиту та пропозиції мають такий вигляд: Qd=10-0,5p; Qs=2+0,5p. 2. Функція попиту Qd=11-p, функція пропозиції Qs=2p+5. Знайдіть р

Сутність підприємництва, умови та види підприємницької діяльності
  Підприємництво – це самостійна, ініціативна господарська діяльність людей, націлена на отримання прибутку, яка здійснюється від свого імені на власний ризик та під

Підприємство та його організаційно-правові форми
  Виробництво товарів та послуг потребує поєднання економічних ресурсів, яке відбувається у рамках підприємств. Підприємство – це відокремлена економічна структура, я

Фонди підприємства та їх відтворення
  Основним завданням підприємства є створення продукту. Цей процес забезпечується фондами підприємства, які містять у собі всі матеріально-речові та грошові ресурси. Залежно

Висновки
  1. Підприємництво – це самостійна, ініціативна господарська діяльність людей, націлена на отримання прибутку, яка здійснюється від свого імені на власний ризик та під свою майнов

Доходи та форми їх отримання
  Доходи – це будь-які грошові надходження. В сучасних умовах доход визначає рівень добробуту та можливість задоволення потреб людини. В ції темі будуть розглянуті такі питання, як

Сутність та класифікація доходів
  Найважливіший показник в ринковій економіці, що дозволяє оцінити можливості людини або сім'ї – це дохід, який визначає рівень добробуту та ступінь задоволення потреб людини.

Заробітна плата та її фактори. Системи заробітної плати
Праця, як і будь-який чинник виробництва, приносить його носію грошовий дохід – заробітну плату. Розкрити її сутність можна лише за умови відповіді на питання, що продається і купується: праця чи р

Доходи від капіталу: підприємницький дохід, торгівельний прибуток, відсоток
За товарної форми виробництва найважливішою економічною категорією для будь-якого товаровиробника, найважливішим показником кінцевих фінансових результатів фірми, основною метою підприємницької дія

Земельна рента: сутність та її форми
Земельна рента як економічна категорія виражає відносини привласнення додаткового продукту власником землі у формі орендної плати за право користування землею. Проте рента не тотожна орендній платі

Висновки
  1. Дохід представляє собою загальну суму грошей, зароблених або отриманих протягом будь-якого періоду (звичайно за рік). Розподіл національного продукту відповідно до внеску у йо

Вправа. Виконайте завдання
  1. Підприємець вклав у бізнес 250 тис. грн і за рік одержав 80 тис. грн прибутку. Чому дорівнює норма прибутку підприємця? Чи доцільно йому в такий спосіб витрачати гроші, якщо норм

Конкуренція та монополія у ринковій економіці
  Конкуренція в економіці – це суперництво економічних суб’єктів за кращу реалізацію своїх економічних інтересів. Крім того, конкуренція є обов’язковою умовою існування ринкових ві

Сутність конкуренції та її функції
Конкуренція –це суперництво економічних суб’єктів за кращу реалізацію своїх економічних інтересів. Функції конкуренції 1. Конкуренція забезпечує рівноправне полож

Типи, види та форми конкурентної боротьби
  Конкуренція в економіці може бути представлена як процес, що набуває різної типології, видової структури та функціональних форм. На рис. 10.1. в узагальненому вигляді подано класифі

Закономірності виникнення монополій та форми їх існування в економіці
  Монополії як великі підприємства, що контролюють ринок, виникли в кінці ХІХ ст. у результаті розгортання процесів концентрації і централізації капіталу. Концентрація капітал

Соціально-економічні наслідки функціонування структур, що володіють високим потенціалом ринкової влади. Конкурентна політика держави
Поширення монополій в економіці має цілий ряд як позитивних, так і негативних соціально-економічних наслідків. Для того, щоб оцінити користь монополій, необхідно завжди пам’ятати, що монополія – це

Висновки
  1. Конкуренція – це суперництво економічних суб’єктів за кращу реалізацію своїх економічних інтересів. Конкуренція в економіці може бути представлена як процес, що набуває різної

Економічна система сучасного устрою суспільства. Держава та її економічні функції
  Сучасна ринкова економіка передбачає необхідність державного регулювання. Дана тема розглядає економічну роль та функції держави, методи та форми державного регулювання економіки

Сутність, причини та етапи розвитку державно-монополістичного капіталізму
Економічна система сучасного суспільства розвивається як державно- монополістичний капіталізм. Це явище є формою пристосування виробничих відносин до нового рівня розвитку продукти

Специфічні ознаки та основні форми державно-монополістичного капіталізму
  Державно-монополістичний капіталізм має специфічну соціально-економічну природу, яка знаходить свій прояв у появі особливих характерних рис, які вважаються його головними оз

Економічна роль держави. Методи та інструменти державного регулювання економіки
Історія розвитку економіки ХХ ст. стала яскравим свідченням зростання значимості економічної ролі держави. В сучасних умовах економіка розвивається як змішана система, в якій роль

Соціально-економічний прогрес в умовах регульованого капіталізму
Вплив державно-монополістичного капіталізму на соціально-економічний прогрес неоднозначний і суперечливий. Він має як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних моментів слід віднести те, щ

Висновки
  1. Економічна система сучасного суспільства розвивається як державно- монополістичний капіталізм. Це явище є формою пристосування виробничих відносин до нового рівня розвитку про

Терміни і поняття
а) державне підприємництво; б) державне регулювання економіки; в) державний сектор економіки; г) методи державного регулювання економіки; д) непрямі методи

Міжнародний розподіл праці і його значення
  Міжнародний поділ праці — вищий ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці, в основі якої лежить спеціалізація виробництва різних країн на окремих видах продукції, як

Нтернаціоналізація виробництва як основа формування світового господарства
  1.Інтернаціоналізація виробництва та її фактори Розвиток продуктивних сил, використання у виробництві досягнень науково-технічного прогресу зумовили взаємозалежність націон

Світове господарство
Світове господарство — це сукупність, єдина система національних господарств, об'єднаних міжнародним поділом і кооперуванням праці, які перебувають у певних економічних взаємовідно

Форми міжнародних економічних відносин
  Основою взаємодії національних економік є зовнішньоекономічна діяльність різних держав. Характер цієї діяльності, її форми зумовлені внутрішнім розвитком продуктивних сил.

Висновки
  1. Міжнародний поділ праці — вищий ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці, в основі якої лежить спеціалізація виробництва різних країн на окремих видах продукц

Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток україни
  З даної теми передбачається вивчення таких питань: Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. Фактори глобалізації. Форми про

Глобалізація: сутність та фактори
  Глобалізація – всеосяжний процес трансформації світового співтовариства у цілісну систему інформаційно-технологічних, фінансово-економічних, суспільно-політичних, соціально-культурн

Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем
  Паралельно з процесом формування світового господарства виникають й загострюються проблеми, які безпосередньо загинають інтереси всього людства. Виникнення цих проблем – очевидний п

Шляхи розв’язування та необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем
Серед глобальних проблем, які стають нині перед людством, найгострішими є : а) проблема збереження миру; б) економічна проблема; в) проблема забезпечення людства продовол

Висновки
  1. Глобалізація – це об’єктивний процес поглиблення взаємозв’язків і взаємозалежностей світового співтовариства, який потребує спільних зусиль урядів держав і міжнародних організ

Література
  1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посібник.-К.: Знання, 2006.-263с. 2. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс: Учебник. - М

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги