рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Репродуктивна поведінка: поняття та структура. Дослідження репродуктивного населення

Репродуктивна поведінка: поняття та структура. Дослідження репродуктивного населення - раздел Демография, Демографія Під Репродуктивною Поведінкою Розуміється Система Дій І В...

Під репродуктивною поведінкою розуміється система дій і відносин, які опосередковують народження певного числа дітей у сім'ї (а також поза шлюбом). Тобто виразом репродуктивної поведінки в демографії є середня кількість дітей у сім'ї і середнє число дітей, народжених жінкою за все її життя.

У демографії прийнято розрізняти два основні підходи до вимірювання впливу репродуктивної поведінки на рівень народжуваності, або, як ще прийнято говорити, ступеня навмисного її обмеження. Ці підходи можуть бути названі нормативним і емпіричним. Останній також відомий під назвою «аналіз проміжних (безпосередніх) змінних (детермінант) народжуваності».

Нормативний підхід пов'язаний з уявленнями про існування якогось стандарту статевовікової шлюбної народжуваності, яка не обмежується ніяким втручанням у репродуктивний цикл. Ця нічим не обмежувана «спонтанна» народжуваність отримала назву природної народжуваності (цей термін введено французьким демографом Л. Анрі).

Прагнення визначити максимум народжуваності веде свій родовід від засновника демографії Дж. Граунта. Ще в 1682 р. він намагався визначити максимально можливий, говорячи сучасною мовою, загальний коефіцієнт народжуваності. Граунт думав, що на кожну 1000 жителів припадає 300 жінок у віці 15-49 років, здатних народити дитину один раз на два роки. Це дає величину загального коефіцієнта народжуваності, що дорівнює 150%.

Розробка нормативного підходу пов'язана з іменами французького демографа Л. Анрі, американських демографів Е. Коул і Дж. Трассела, російського демографа В.А. Борисова. Їх об'єднує спільне для нормативного підходу уявлення про існування стандарту природної народжуваності, з яким зіставляється народжуваність фактична. Однак між позиціями, з одного боку, Л. Анрі, Е. Коула і Дж. Трассела і, з іншого, В.А. Борисова існує принципове розходження. Якщо перші виходять з уявлень про максимумі природної народжуваності, визначеному до того ж в абсолютному значенні, тобто незалежно від соціально-економічних умов, то В.А. Борисов висунув ідею не максимум, а мінімуму природної народжуваності, який має історично-конкретний характер, обумовлений соціально-економічними і санітарно-гігієнічними умовами, які без всякого «навмисного втручання» обмежують природну народжуваність.

Л. Анрі вважав, що в якості максимуму народжуваності слід брати реальну народжуваність, яка існувала на рубежі 1950-1960 рр. у населення, що відрізняється особливо високим її рівнем, – це, перш за все, народжуваність у деяких африканських країнах. І використовувати показники повікової народжуваності цього населення в якості стандарту природної народжуваності.

Проте репродуктивна поведінка сучасного населення не є природною у зазначеному сенсі. Вона включає в себе величезний обсяг прямого, спеціального, навмисного втручання в репродуктивний цикл ( «навмисного обмеження»). Ця обставина грає вирішальну роль в детермінації сучасного рівня народжуваності, який різко відрізняється від свого соціально-біологічного потенціалу, який виражається в понятті природної народжуваності. Цей розрив реальної та природної народжуваності і характеризує, з точки зору нормативного підходу, роль «навмисного обмеження», або, кажучи соціологічно, роль репродуктивної поведінки. Зіставивши фактичну народжуваність зі стандартом природної народжуваності, можна оцінити співвідносну роль репродуктивної поведінки і демографічної структури. У цьому зіставленні й полягає сутність нормативного підходу.

Емпіричний підхід до визначення внеску репродуктивної поведінки виходить із зовсім інших передумов. У межах цього підходу не передбачається апріорного існування будь-якого стандарту природної народжуваності, максимального або мінімального, хоча саме поняття «природна народжуваність» застосовується й тут. Розробка емпіричного підходу пов'язана з іменами американських соціологів К. Девіса, Дж. Блейк, багатьох демографів з різних країн. Розвинену форму він отримав у роботах американського демографа Дж. Бонгаартса і його колег.

Розробка емпіричного підходу почалася в середині 50-х рр.. Саме в ці роки стала остаточно зрозуміла вичерпаність традиційного для демографії так званого аналізу факторів народжуваності, коли значення соціально-економічних змінних безпосередньо зіставляються з показниками рівня та динаміки народжуваності.

У 1956 р. К. Девіс і Дж. Блейк опублікували роботу «Соціальна структура і народжуваність», де була запропонована модель «проміжних змінних », або «варіативних ознак », через які, на думку авторів, повинні діяти соціальні фактори, що чинять вплив на рівень народжуваності». «Варіативні ознаки» – це, по-перше, події, пов'язані з формуванням і розпадом шлюбних союзів і з статевим життям в їх рамках, по-друге, події, пов'язані з зачаття або їх відсутністю, а також, по-третє, події, пов'язані з вагітністю та їх наслідками.

Ці індекси вимірювали реальну народжуваність в її співвідношенні зі стандартом природної народжуваності. За своєю природою ці індекси є прикладом непрямої стандартизації показників народжуваності. Вони виражають той рівень народжуваності (її загального коефіцієнта), який би спостерігався в реальному населенні, якби статевовікові її показники були б такими, як у стандарті природної народжуваності. Згідно Е. Коул за зразок слід брати народжуваність гуттеритів, репродуктивна поведінка яких відповідає перерахованим вище критеріям.

Задача визначення стандарту природної народжуваності постала перед Е. Коул у зв'язку з реалізацією наприкінці 1960-х рр.. проекту дослідження зниження народжуваності в Європі в XVIII-XX ст., відомого під назвою «Принстонські дослідження європейської народжуваності». Е. Коул у той час був директором Центру демографічних досліджень Принстонського університету. У розпорядженні дослідників були тільки дані перепису європейських країн про розподіл населення за статтю і віком і про щорічну кількість народжених. Інформація про народження отримували, головним чином, з парафіяльних записів про реєстрацію хрещення.

Такого роду дані дозволяли розраховувати тільки спеціальні коефіцієнти народжуваності, але не її сумарні коефіцієнти, оскільки дані про розподіл народжених за віком матері відсутні. Але спеціальні коефіцієнти народжуваності, як ми пам'ятаємо, не повністю вільні від впливу вікової структури. Намагаючись вирішити цю проблему. Е. Коул розробив три індекси народжуваності, відомі нині як індекси Коула:

- Індекс загальної народжуваності (If) дорівнює відношенню контрольованого числа народжень до очікуваного за умови, що реальне населення має ті ж статевовікові показники, що й стандарт природної народжуваності.

- Індекс шлюбній народжуваності (Ig) дорівнює відношенню контрольованого числа народжень у шлюбі до очікуваного за умови, що реальне населення має ті ж статевовікові показники шлюбної народжуваності, що й стандарт природної народжуваності.

- Індекс позашлюбної народжуваності (Ih) дорівнює відношенню контрольованого числа народжень поза шлюбом до очікуваного за умови, що реальне населення має статевовікові показники позашлюбної народжуваності, рівні стандарту природної народжуваності.

Крім того, ним був запропонований четвертий індекс – індекс шлюбної структури (Іт), який вимірює вплив на рівень народжуваності змін шлюбної структури населення. Інакше кажучи, індекс шлюбної структури дорівнює середній частці жінок репродуктивного віку, які перебувають у шлюбі, причому еталоном виступають статевовікові коефіцієнти стандарту природної народжуваності.

Завершити розробку емпіричного підходу вдалося лише через двадцять з лишком років, завдяки зусиллям багатьох учених, які намагалися створити адекватні моделі проміжних змінних народжуваності. Одну з найбільш вдалих спроб такого роду зробив американський демограф Дж. Бонгаартс, який піддав спеціального аналізу дані проведеного в 1972 – 1984 рр. Всесвітнього обстеження народжуваності (WFS), програма якого розроблялася з урахуванням схеми К. Девіса і Дж. Блейк.

У результаті йому вдалося створити просту математичну модель народжуваності, що представляє собою систему індексів «проміжних змінних народжуваності», або, як він сам їх назвав, її «безпосередніх детермінант», які в сукупності і відображають роль зовнішніх змінних репродуктивної поведінки. Дж. Бонгаартс виходив із традиційного уявлення про існування певного біологічного потенціалу народжуваності (плідності), ступінь реалізації якого визначається дією ряду біологічних та соціальних факторів. У результаті їх спільної дії і формується той фактичний рівень народжуваності (її сумарного коефіцієнта), який фіксується демографічною статистикою. Факторний аналіз показав, що з усієї сукупності цих факторів («проміжних змінних народжуваності») вирішальну роль відіграють всього п'ять, названих ним «безпосередніми детермінантами» народжуваності.

Відповідно, ним була запропонована система індексів безпосередніх детермінант народжуваності, що характеризують роль кожної з цих змінних:

Сm– індекс шлюбності (дорівнює 1, якщо всі жінки репродуктивного віку знаходяться у постійних шлюбних відносинах, і дорівнює 0, якщо всі жінки репродуктивного віку не знаходяться в таких);

Сс– індекс контрацепції (дорівнює 1, якщо всі жінки репродуктивного віку зовсім не застосовують контрацепцію, і дорівнює 0, якщо всі жінки репродуктивного віку застосовують 100% ефективну контрацепцію);

Са – індекс штучних абортів (дорівнює 1, якщо штучні аборти відсутні, і дорівнює 0, якщо всі жінки репродуктивного віку переривають абортами всі вагітності);

Сi – індекс післяпологової аменореї (дорівнює 1, якщо лактація і післяпологове утримання зовсім не практикуються, і дорівнює 0, якщо лактація має нескінчену довжину);

Cs – індекс стерильності (дорівнює 1 якщо частка жінок, які ніколи не мали дітей дорівнює 0%, і дорівнює 0, якщо частка жінок, які ніколи не мали дітей, дорівнює 100%).

Емпіричний підхід не передбачає апріорно існування будь-якої заздалегідь даного стандарту природної народжуваності (хоча це поняття вживається і в рамках емпіричного підходу). Він ніби йде з іншого боку: виходячи з реальної, фіксованої статистикою або спеціальними соціологічними дослідженнями народжуваності, він ніби реконструює, відновлює природну народжуваність, або, кажучи точніше, плідність.

Велике значення надається статистичній інформації про інтергенетичний інтервал. Інтергенетичний інтервалце середня тривалість періоду між послідовними народженнями. Величина цього інтервалу може бути встановлена практично тільки в ході статистичних обстежень або соціологічних досліджень. Ще одне можливе джерело даних про інтергенетичні інтервали – історії вагітностей та пологів в жіночих консультаціях і пологових будинках – практично недоступний демографії та соціологам.

Довжина інтергенетичного інтервалу залежить як від дії фізіологічних факторів (післяпологова стерильність, захворювання, що викликають понижену плодючість, вік жінки і т.п.), так і від репродуктивної поведінки (застосування або незастосування контрацепції та штучних абортів). При цьому вважається, що довжина інтергенетичного інтервалу, більша ніж 36 місяців, свідчить про наявність практики внутрісемейного регулювання народжуваності: або про «свідоме обмеження числа дітей у сім'ї» або про прагнення «відстрочити народження дитини». Якщо ж цей термін менше 9 місяців, то це означає, що фактично шлюбні відносини почалися до офіційної реєстрації шлюбу, тобто мало місце так зване «дошлюбне» зачаття. Тому статистична інформація про інтрагенетичні інтервали, менші, ніж 9 місяців, є додатковою ілюстрацією властивого сучасному суспільству процесу «втечі від шлюбу», поширення установок на спільне життя поза легітимного, законного шлюбу.

Вважається також, що зниження народжуваності виражається, крім іншого, у зростанні інтергенетичних інтервалів. В цілому це дійсно так, однак треба мати на увазі, що руйнування системи багатодітності як соціальної норми починається, як правило, з самої слабкої її ланки. А такими є норми, що регулюють практику грудного вигодовування. Саме вони починають змінюватися у першу чергу, що виражається в скороченні часу грудного вигодовування і, як результат цього, у зменшенні періоду післяпологової стерильності і, відповідно, середнього інтергенетичного інтервалу. У цьому полягає причина парадоксу початкового періоду зниження народжуваності, коли її сумарний коефіцієнт замість того, щоб зменшуватися, зростає.

Ще однією важливою характеристикою народжуваності реальних поколінь є ймовірність народження дітей різної черговості. Ця ймовірність являє собою відношення числа жінок, які народили дитину i + l черговості, до загальної чисельності жінок, які народили дітей.

Як і всяка інша поведінка, репродуктивна поведінка являє собою цілісну за своїм фізичним та психічним компонентів реакцію на зовнішні і внутрішні стимули, що складається не тільки з дій, що ззовні проявляються, але й внутрішніх, активних, але зовні не виявлених психічних актів і станів (імпульсів, установок , мотивів, настроїв і т.п.). Зовнішніми стимулами поведінки є соціальні цінності і норми, внутрішніми - потреби. Зовнішніми стимулами репродуктивної поведінки є цінність дітей і батьківства для особистості, родини і суспільства, а також і інші соціальні цінності, так чи інакше пов’язані з репродуктивними цінностями, які відповідають цим цінностям, соціальні норми; внутрішніми стимулами є потреби особистості і сім’ї в числі дітей.

Репродуктивна поведінка є структурою, яку можна представити у вигляді послідовності психічних компонентів: репродуктивні потреби, установки, мотиви, інтереси, плани, рішення, дії, результати дій. В якості результатів репродуктивних дій виявляються не обов’язково народження дітей, але й протизаплідні заходи, і аборти. Якщо ми бажаємо вплинути на результати репродуктивної поведінки, то повинні рухатися по зазначеному ланцюжку від його кінця до початку з тим, щоб вплинути на формування репродуктивних потреб у бік гармонізації особистих і суспільних потреб. Якщо, звичайно, ми знаємо, які ці громадські репродуктивні потреби.

Якщо поведінка (будь-яка, у тому числі й репродуктивна) розвивається в послідовності від формування потреб та установок до дій і результатів, то дослідження поведінки відбувається, звичайно, у зворотній послідовності – від результатів поведінки та дій до потреб через установки і мотиви.

Основними зовнішніми індикаторами репродуктивних установокслугують три основних показники: середнє ідеальне, бажане і очікуване (плановане) число дітей. Середнє ідеальне число дітей характеризує уявлення респондента про найкраще число дітей у сім’ї взагалі (у середній сім’ї по країні, у міській родині, сільській і т.п.), але не обов’язково у своїй родині.

На думку більшості фахівців, середнє ідеальне число дітей відображає уявлення людей про соціальні норми дітності, про найкраще число дітей при певних обставинах, життєвих умовах. Питання про ідеальне число дітей запозичене нашою демографією з американських досліджень, де він використовується часто в анкетах у такій редакції: «Яке, на вашу думку, ідеальне число дітей для середньої американської сім’ї?», Причому слово «середній» в анкеті підкреслюється. В одному з перших найбільших вітчизняних обстежень (1969 р.), які використовували метод опитування думок жінок, питання про ідеальне число дітей пропонувалося респондентам в наступній редакції: «Як Ви думаєте, скільки дітей найкраще взагалі мати в родині?» Згодом дослідники дружно відмовилися від цього питання без особливих дискусій на тему про його доцільність. Очевидно, визнали його занадто абстрактним, малозрозумілим для масового респондента, а тому й малоінформативним. У західних країнах це питання продовжує користуватися популярністю в дослідженнях репродуктивного поведінки. Там він розглядається майже як синонім іншого показника, середнього бажаного числа дітей.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Демографія

Дніпропетровська державна фінансова академія.. Демографія..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Репродуктивна поведінка: поняття та структура. Дослідження репродуктивного населення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

К 96 Кушнір І.О.
Демографія: Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030505 «Управління пер

Передмова
  На сьогоднішній день демографічна наука, яка вивчає структуру, чисельність, природне відтворення населення, а також причини і наслідки змін у населенні, займає важливе місце в систе

Передмова
  На сьогоднішній день демографічна наука, яка вивчає структуру, чисельність, природне відтворення населення, а також причини і наслідки змін у населенні, займає важливе місце в систе

Предмет та задачі демографії
Демографія (др.грец. δήμος — народ та лат. graphe – письмо, описання) – наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його роз

Демографія як система демографічних наук
Життя постійно вимагає поглиблення знань про процеси відтворення населення. Це, у свою чергу, викликає необхідність спеціалізації демографів: одні демографи займаються загальнотеоретичними питанням

Методи демографії
Методи демографії поділяються на загальнонаукові і демографічні, що відображають специфіку відтворення населення як самооновлюваної сукупності людей, що визначається особливими якісно-кількі

Населення світу за регіонами
Регіон світу Кількість населення, млн. осіб (на середину року)

Список країн світу, відсортований за населенням на 2006-2009 роки
№ Країна Населення - Світ 6

Структура населення. Показники співвідношення статей. Вікові групи та контингенти. Статевовікові піраміди
Структура населення відображає співвідношення різних угрупувань людства, зокрема: · чоловіків і жінок (статева структура), · дітей, дорослих і осіб пох

Структура населення деяких регіонів світу за статтю
Регіони Чол. млн. осіб Жінок млн. осіб Частка жінок, % На скільки млн. чоловіків більше(+) або менше(-) , ніж жінок

Структура зайнятості населення різних країн світу
Сфери зайнятості Найменш розвинені аграрні країни Країни, що розвиваються Країни високого потенціалу Країни середнього

Історія переписів населення у світі
Потреба в обліку населення виникла у далекій давнині. Вона була пов’язана з політичними, господарськими і воєнними потребами стародавніх держав, яким потрібні були відомості про кількість населення

Переписи населення, їх і основні принципи проведення. Програма перепису населення, її основні розділи і питання
Виходячи з того, що загальна мета проведення перепису населення у будь-якій країні світу однакова і полягає в отриманні даних про чисельність, склад і розміщення населенн

Секторах період
Рис. 3. Основні напрямки використання даних переписів населення Слід зазначити, що переписи населення, як правило, проводяться одночасно (або майже одночасно) з переписами житлово

Використання даних, отриманих за результатами переписів населення має кілька напрямків
Переписи населення, насамперед, надають основну інформацію про чисельність та розміщення населення країни. Традиційно демографічні та соціальні

Всеукраїнський перепис населення 5 грудня 2001 року
В Україні, як і у більшості країн світу, переписи населення є обов’язковим елементом демографічної статистики. Таким чином отримують повну та детальну інформацію щодо різноманітних характеристик на

Для домогосподарств
№ Ознака Група № приміщення у межах лічильної дільниці К

Для осіб
№ Ознака Група № переписного відділу К № інструкторської

Коротко про основне
Загальна кількість наявного населення України, за даними Всеукраїнського перепису населення, становила 48 млн. 457 тис. осіб. За результатами Всеукраїнського перепису насе

Показники вікової структури найчисленніших етнічних груп населення України, 2001 р
  Питома вага в загальній чисельності населення осіб у віці, % Середній вік населення, років молодшому за працездатн

Співвідношення чоловіків і жінок в Україні за віковими групами за даними переписів населення, що відбулись у 1959-2001 рр
  Припадає чоловіків на 1000 жінок відповідної вікової групи Міські поселення і сільська місцевість Міські поселення

Кількість населення в Україні у віці 100 років і більше
  Населення у віці 100 років і більше, осіб у тому числі у міських поселеннях у сільській місцевості

Рівень зайнятості населення працездатного віку в Україні станом на 5 грудня 2001 року
Групи населення Всі поселення Міські поселення Сільська місцевість Обидві статі 58,7

Види руху населення визначаються особливостями зміни чисельності та складу населення в країні в цілому і в окремих регіонах
Таким чином у демографії виділяють: · природний рух населення – це результат процесів народження і смерті людей. Залежно від того, які проце

Природний рух населення
Відтворення населення являє собою основну характерну властивість народонаселення, вивчення якого входить винятково в компетенцію демографії. У зв’язку з відтворенням населення поняття «народонаселе

Природний рух населення деяких країн світу на кінець ХХ – початок ХХІ ст. (на 1000 чоловік)
Країна Кількість народжених Кількість померлих Природний приріст Україна 9,1 15,2

Механічний рух населення
Механічний рух населення (міграція) — процес зміни постійного місця мешкання індивідів або соціальних груп, що виражається в переміщенні в інший регіон, географічний район а

І. Внутрішні міграції відбуваються в межах окремих країн – характерним прикладом внутрішньої міграції є процес урбанізації
Міське розселення — форма територіальної організації життя населення у вигляді міст, розвиток яких пов'язаний з розміщенням промислових підприємств, об'єктів будівництва, тр

Залежно від причин, що зумовлюють переселення, вирізняють кілька видів міграцій
Економічна міграція (соціально-економічні причини). Соціально-економічними причинами є передовсім бідність і голод, що, в свою чергу, можуть бути викликані військовим

Політична міграція (опозиційне ставлення до політичного режиму)
Осіб, політичні погляди і переконання яких не збігаються з пануючими або дозволеними у країні, прийнято називати дисидентами. Наявність дисидентів свідчить про недемократичн

Міграційні процеси в Україні
Внутрішні переміщення полягали у відпливі населення з сіл до міст і значно більше у переселенні селян з перенаселеної північної України і Лісостепу до Степу і на Кубань.

Розподіл жителів України за місцем народження, % (за переписами 1989 та 2001 рр.)
Країна народження Україна 86,2 88,9 Інші держави колишнього СРСР

Четверта хвиля
Четверта хвиля — так звана «заробітчанська» — розпочалася у 1990-х роках. Її головні причини — економічна скрута перехідного періоду в Україні. Деякі дослідники наголошують на умисному створенні бе

Західна діаспора
До західної української діаспори (понад 5 млн. осіб) слід додати також українців Холмщини, Перемишлянщини, Надсяння, Підляшшя, Пряшівщини, Мараморошчини та Сучавщини, свого часу відокремлених від с

Проблеми виживання людства у ХХІ ст
Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі, коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства зі всією природою планети. Науково-технічна революція призве

Причини деградації земель в різних регіонах світу
  Збезлісення Надексплуатація Перевипасання С/г діяльність Індустріалізація Весь

Тенденції відтворення населення у світі. Демографічне старіння населення
Нерівномірне зростання населення в різних регіонах супроводжується інтенсивним процесом перерозподілу світового населення між ними. Частка населення економічно розвинених регіонів неухильно знижуєт

Які ж перебудови визначають успіх руху від відсталості до прогресу?
Прикладів радикальних економічних перетворень окремих держав на шляху розвитку цивілізації чимало. Економіка більшості сучасних економічно розвинутих країн перебувала свого часу на досить низькому

Співвідношення найважливіших показників якості життя в країнах різного типу, на кінець ХХ – початок ХХІ століття
Країни ВВП на душу населення, дол. Тривалість життя, рр. Частка людей, які мають освіту, % Весь світ

Демографічне поняття народжуваності. Фактори та показники народжуваності
Прагнення визначити максимум народжуваності веде свій родовід від засновника демографії Дж. Граунта. Ще в 1682 р. він намагався визначити максимально можливий, говорячи сучасною мовою, загальний ко

Фактори народжуваності також можна поділити на
Ø геодеомографічні фактори – - статевовікова структура населення; - тривалість життя; - природний і механічний рух; - сімейний склад; - з

Загальний коефіцієнт народжуваності у 1985 – 2000-х pp
Регіон Коефіцієнт народжуваності (у %) Весь світ 27,1 Африка 44,7

Проблеми репродуктивної поведінки в Україні
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'ярепродуктивне здоров'я – це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не просто відсутність

Соціально-економічні складові
Неефективність в українському суспільстві роботи на всіх рівнях щодо посилення ролі інституту родини та втрата історичних українських традицій щодо формування та збереження сім'ї, як основної склад

Соціально-економічні складові
Неефективність в українському суспільстві роботи на всіх рівнях щодо посилення ролі інституту родини та втрата історичних українських традицій щодо формування та збереження сім'ї, як основної склад

Якість надання медичних послуг
Функціонування системи, яка забезпечує наступність у наданні медичної допомоги жінкам та новонародженим, залежить від адекватного фінансування. Відсутність механізмів стабільного фінансового забезп

Демографічне поняття смертності. Середнє очкування протяжності життя
Смерть – завершальна фаза індивідуального існування кожного організму. Неминучість смерті випливає із суперечливої сутності життя. Життя і смерть у живому організмі представляю

Причини росту смертності працездатного населення
· Рівень охорони здоров'я та якості початкової освіти. За цими критеріями (за винятком системи вищої освіти та професійного вдосконалення) Україна помітно відстає від розвинених держав з р

Вибірковий перелік професійних захворювань
№ Найменування хвороб Приблизний перелік виробництв та робіт, що виконуються на них Захворювання, які виник

Тенденції та фактори рівня смертності і середньої протяжності життя у світі
У 2000 р. ВООЗ оцінила якість системи охорони здоров’я держав світу. Рейтинг показав, що якість медичної допомоги не завжди залежить від розмірів країни, чисельності населення і стану економ

Проблема старіння людства
Максимальна тривалість життя – згідно з класичним визначенням, максимальна можлива тривалість життя представників певної групи організмів. Через важкість визначення на п

Проблема старіння населення в Україні
Процес старіння населення є результатом передусім зниження народжуваності та збереження її впродовж тривалого періоду на рівні, що не забезпечує навіть простого відтворення поколінь. В економічно р

Демографічна політика: визначення, методи ефективність. Сімейна політика
Демографічна політика – це цілеспрямована діяльність державних органів і інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення, покликана зберігати

Історія демографічної політики
Необхідність підтримувати певні пропорції між населенням, ресурсами і навколишнім середовищем завжди усвідомлювалася як важливе і складне управлінське завдання. Демографічна політика має давню істо

Історія демографічної політики
Необхідність підтримувати певні пропорції між населенням, ресурсами і навколишнім середовищем завжди усвідомлювалася як важливе і складне управлінське завдання. Демографічна політика має давню істо

Доступ до послуг з репродуктивного та статевого здоров’я, включно з плануванням сім’ї
Всі країни повинні боротися, щоб зробити доступними послуги з репродуктивного здоров’я через загальну систему охорони здоров’я для всіх людей відповідного віку якнайшвидше, але не пізніше 2015 року

Концепція демографічної політики і основні напрямки регулювання демографічних процесів в Україні в сучасних умовах
Проведений аналіз сучасної демографічної ситуації, а також її динаміки протягом останніх років свідчить про наявність в Україні поряд із соціально-економічними проблемами глибокої демографічної

Роль демографічного прогнозування у соціальному і економічному розвитку. Демографічні пронози ООН
Демографічний прогноз — це обґрунтоване передбачення головних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації: чисельності, статевовікової, сімейної та інших

Прогнозоване зростання чисельності населення світу
Прогнози ООН (в тисячах) Роки Світ Африка Азія Європа Латинська Америка

Населення Євросоюзу в 2020 році. Прогноз Євростату
  Наявне населення Базовий прогноз Прогноз природного приросту (без урахування міграції) Прогноз з урахуванням підвище

Зміни чисельності населення України з початку ХХ ст. до 2009 року
Рік Населення, млн. чол.

Розвиток сімейно-шлюбних відносин в Україні
Шлюб — історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між чоловіком і жінкою, яка визначає їхні права і обов'язки одного щодо одного й щодо діте

Демографічні перспективи України
Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження до критичного рівня народжуваності. Сучасний її стан такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення

Народжуваність в Україні
Рік норадження Кількість дітей 657 200 389 200

Очікувані тенденції смертності
Загальна захворюваність населення України значно збільшилась протягом 1990-х років. Якщо між двома (1979 і 1989 років) останніми переписами населення поширеність захворювань зросла на 16,3%,

Прогноз основних параметрів режиму смертності населення України до 2026 р
  Коефіцієнт смертності немовлят, %  

Перспективи демографічного старіння
Демографічне старіння зафіксовано в Україні у середині ХХ століття і є невід’ємною частиною її демографічного розвитку: за період між переписами 1959 та 2001 рр. частка осіб у віці 60 років і старш

Основні параметри демографічного прогнозу, тис. осіб на початок року
  Загальна чисельність населення  

Очікувані тенденції міграцій населення
Впродовж трансформаційного періоду міграційні процеси зазнали суттєвих змін. Внаслідок розпаду Радянського Союзу, поглиблення економічної кризи, зниження рівня життя населення значно знизився рівен

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги