рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Рівень зайнятості населення працездатного віку в Україні станом на 5 грудня 2001 року

Рівень зайнятості населення працездатного віку в Україні станом на 5 грудня 2001 року - раздел Демография, Демографія Групи Населення Всі Поселення ...

Групи населення Всі поселення Міські поселення Сільська місцевість
Обидві статі 58,7 56,0 65,5
Жінки 57,1 54,9 62,7
Чоловіки 60,4 57,1 67,9

За наявності природних у цілому статевих відмінностей у рівні зайнятості маємо визнати високий рівень трудових устремлінь українських жінок. Разом з тим, порівняно з показниками, отриманими за підсумками попереднього перепису населення, які відображали близьку до суцільної зайнятість населення працездатного віку (як чоловіків, так і майже такою ж мірою – жінок), рівень зайнятості працездатних за віком осіб протягом періоду соціально-економічних трансформацій суттєво знизився. Це зниження насамперед пов’язано із кризовими соціально-економічними умовами 90-х років щойно минулого сторіччя, що призвели до істотного неконтрольованого скорочення зайнятості населення у сферах виробництва та соціальної інфраструктури. Певна частина працівників у пошуках заробітку перемістилась з офіційного до неофіційного сектора економіки, інші – увійшли до складу безробітних або до зневірених у пошуках роботи, збільшилась частка економічно неактивних осіб (особливо жінок), зайнятих у домогосподарствах тощо. Скорочення чисельності найманих працівників у зареєстрованому секторі економіки (щоправда, незрівнянно меншими темпами, ніж, приміром, у першій половині 90-х) йде і досі, при цьому останнім часом воно відбувається на тлі збільшення рівня самостійної зайнятості (часто неформального характеру).

Відмінності у рівнях зайнятості населення працездатного віку «на користь» селян навряд чи відображають кращі умови реалізації трудових (тим більше професійних) можливостей у сільській місцевості, оскільки формуються за рахунок підвищеної зайнятості сільських жителів в особистому підсобному господарстві. В умовах перехідного періоду, кризового падіння життєвого рівня населення, загострення проблеми реалізації його економічної активності (особливо у сільській місцевості, де важче знайти роботу за наймом), саме особисте підсобне господарство (ОПГ) у багатьох випадках відіграє роль основної сфери прикладання праці, що забезпечує як виживання і власне життєзабезпечення сільських сімей-виробників, так і продукцію для продажу на ринку. На користь цього твердження свідчить, зокрема, той факт, що 27,1% усіх сільських жителів (27,9% жінок та 26,3% чоловіків), зайнятих економічною діяльністю, вказали на зайнятість у особистому підсобному господарстві як на основне джерело засобів існування (серед зайнятих городян ця частка становила 1,4%).

 

Рис. 13. Рівень зайнятості жінок і чоловіків України за віковими групами станом на 5 грудня 2001 року

Як бачимо, віковими групами, в яких частка зайнятих у чисельності населення найбільша, є групи 35-39, 40-44, 45-49-річних осіб. Певне перевищення рівнів зайнятості чоловіків порівняно з жінками спостерігається в усіх вікових групах, досягаючи максимуму у післяпрацездатному віці: якщо зайнятість 40-44-річних жінок нижча за чоловічу всього на 0,8%, жінок 45-49 років – на 1,8%, 35-39-річних – на 3,8%, то в інтервалі 55-59 років – вже на 38,6% (дається взнаки різниця у віковій межі працездатного віку), а у віці 60-64 років – майже вдвічі, у групі 65-69-річних – більш ніж вдвічі тощо. Помітне, порівняно з середніми віковими групами, "відставання" жінок за рівнем зайнятості від чоловіків у вікових групах 20-24 та 25-29 років (на 20,8% та 16,5% відповідно) пов’язане з реалізацією молодими жінками саме у цьому віці своїх функцій по народженню дітей та догляду за ними.

Більш високий рівень зайнятості сільських жителів порівняно з городянами, що формується за рахунок реалізації трудової активності у особистому підсобному господарстві ( далі ОПГ), фіксується в усіх вікових групах населення працездатного віку (при цьому у післяпрацездатному віці, згідно результатів перепису, спостерігається протилежне співвідношення). Особливо помітною є міжпоселенська диференціація зайнятості у молодшому працездатному віці (20-24 р. і особливо 16-19 р.), що не випадково з огляду на труднощі з працевлаштуванням при пошуку першого у житті робочого місця найманого працівника за відсутності трудового досвіду. Серед сільської молоді цього віку особливо поширена зайнятість у ОПГ, яка для чотирьох із кожних дев’яти зайнятих віком 16-19 років і майже для третини 20-24-річних селян, зайнятих економічною діяльністю, виступає основним джерелом засобів існування. До речі, саме у наймолодших вікових групах зайнятість населення у перехідний період скоротилася найістотніше порівняно з показниками на момент попереднього перепису населення. На наймолодшу ж вікову групу припадає «пік» повікової кривої рівня безробіття в Україні.

У регіональному розрізі рівень зайнятості населення працездатного віку в Україні коливається від 53,1% (АР Крим) до 65,7% (Чернівецька область). До регіонів з найбільш високими показниками зайнятості осіб працездатного віку (понад 60% за середнього показника по Україні – 58,7%) відносяться, крім Чернівецької, також Вінницька, Івано-Франківська, Київська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. Варто зазначити, що підвищений рівень зайнятості у ряді областей із наведеного переліку (особливо західних – Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій) формується за рахунок значної чисельності зайнятих у особистому підсобному господарстві.

     
 

Рис. 14. Статевовікові піраміди населення України за даними переписів населення 1989 і 2001 рр.

Міські поселення   Сільська місцевість
 

Рис. 15. Статевовікові піраміди міського і сільського населення України за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р.

На 2009 рік в Україні було заплановано проведення пробного перепису населення, а на 2011 рік – Другого всеукраїнського перепису населення. Цю пропозицію Державного комітету статистики затверджено розпорядженням Уряду від 9 квітня 2008 року № 581-р. Загальні витрати на підготовку та проведення Всеукраїнського перепису населення становитимуть майже 602 млн. грн. Рішення затвердили на виконання Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення», а також резолюції Генеральної асамблеї ООН (2005 р.) щодо проведення наступного раунду переписів населення у 2006-2014 рр.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Демографія

Дніпропетровська державна фінансова академія.. Демографія..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Рівень зайнятості населення працездатного віку в Україні станом на 5 грудня 2001 року

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

К 96 Кушнір І.О.
Демографія: Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030505 «Управління пер

Передмова
  На сьогоднішній день демографічна наука, яка вивчає структуру, чисельність, природне відтворення населення, а також причини і наслідки змін у населенні, займає важливе місце в систе

Передмова
  На сьогоднішній день демографічна наука, яка вивчає структуру, чисельність, природне відтворення населення, а також причини і наслідки змін у населенні, займає важливе місце в систе

Предмет та задачі демографії
Демографія (др.грец. δήμος — народ та лат. graphe – письмо, описання) – наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його роз

Демографія як система демографічних наук
Життя постійно вимагає поглиблення знань про процеси відтворення населення. Це, у свою чергу, викликає необхідність спеціалізації демографів: одні демографи займаються загальнотеоретичними питанням

Методи демографії
Методи демографії поділяються на загальнонаукові і демографічні, що відображають специфіку відтворення населення як самооновлюваної сукупності людей, що визначається особливими якісно-кількі

Населення світу за регіонами
Регіон світу Кількість населення, млн. осіб (на середину року)

Список країн світу, відсортований за населенням на 2006-2009 роки
№ Країна Населення - Світ 6

Структура населення. Показники співвідношення статей. Вікові групи та контингенти. Статевовікові піраміди
Структура населення відображає співвідношення різних угрупувань людства, зокрема: · чоловіків і жінок (статева структура), · дітей, дорослих і осіб пох

Структура населення деяких регіонів світу за статтю
Регіони Чол. млн. осіб Жінок млн. осіб Частка жінок, % На скільки млн. чоловіків більше(+) або менше(-) , ніж жінок

Структура зайнятості населення різних країн світу
Сфери зайнятості Найменш розвинені аграрні країни Країни, що розвиваються Країни високого потенціалу Країни середнього

Історія переписів населення у світі
Потреба в обліку населення виникла у далекій давнині. Вона була пов’язана з політичними, господарськими і воєнними потребами стародавніх держав, яким потрібні були відомості про кількість населення

Переписи населення, їх і основні принципи проведення. Програма перепису населення, її основні розділи і питання
Виходячи з того, що загальна мета проведення перепису населення у будь-якій країні світу однакова і полягає в отриманні даних про чисельність, склад і розміщення населенн

Секторах період
Рис. 3. Основні напрямки використання даних переписів населення Слід зазначити, що переписи населення, як правило, проводяться одночасно (або майже одночасно) з переписами житлово

Використання даних, отриманих за результатами переписів населення має кілька напрямків
Переписи населення, насамперед, надають основну інформацію про чисельність та розміщення населення країни. Традиційно демографічні та соціальні

Всеукраїнський перепис населення 5 грудня 2001 року
В Україні, як і у більшості країн світу, переписи населення є обов’язковим елементом демографічної статистики. Таким чином отримують повну та детальну інформацію щодо різноманітних характеристик на

Для домогосподарств
№ Ознака Група № приміщення у межах лічильної дільниці К

Для осіб
№ Ознака Група № переписного відділу К № інструкторської

Коротко про основне
Загальна кількість наявного населення України, за даними Всеукраїнського перепису населення, становила 48 млн. 457 тис. осіб. За результатами Всеукраїнського перепису насе

Показники вікової структури найчисленніших етнічних груп населення України, 2001 р
  Питома вага в загальній чисельності населення осіб у віці, % Середній вік населення, років молодшому за працездатн

Співвідношення чоловіків і жінок в Україні за віковими групами за даними переписів населення, що відбулись у 1959-2001 рр
  Припадає чоловіків на 1000 жінок відповідної вікової групи Міські поселення і сільська місцевість Міські поселення

Кількість населення в Україні у віці 100 років і більше
  Населення у віці 100 років і більше, осіб у тому числі у міських поселеннях у сільській місцевості

Види руху населення визначаються особливостями зміни чисельності та складу населення в країні в цілому і в окремих регіонах
Таким чином у демографії виділяють: · природний рух населення – це результат процесів народження і смерті людей. Залежно від того, які проце

Природний рух населення
Відтворення населення являє собою основну характерну властивість народонаселення, вивчення якого входить винятково в компетенцію демографії. У зв’язку з відтворенням населення поняття «народонаселе

Природний рух населення деяких країн світу на кінець ХХ – початок ХХІ ст. (на 1000 чоловік)
Країна Кількість народжених Кількість померлих Природний приріст Україна 9,1 15,2

Механічний рух населення
Механічний рух населення (міграція) — процес зміни постійного місця мешкання індивідів або соціальних груп, що виражається в переміщенні в інший регіон, географічний район а

І. Внутрішні міграції відбуваються в межах окремих країн – характерним прикладом внутрішньої міграції є процес урбанізації
Міське розселення — форма територіальної організації життя населення у вигляді міст, розвиток яких пов'язаний з розміщенням промислових підприємств, об'єктів будівництва, тр

Залежно від причин, що зумовлюють переселення, вирізняють кілька видів міграцій
Економічна міграція (соціально-економічні причини). Соціально-економічними причинами є передовсім бідність і голод, що, в свою чергу, можуть бути викликані військовим

Політична міграція (опозиційне ставлення до політичного режиму)
Осіб, політичні погляди і переконання яких не збігаються з пануючими або дозволеними у країні, прийнято називати дисидентами. Наявність дисидентів свідчить про недемократичн

Міграційні процеси в Україні
Внутрішні переміщення полягали у відпливі населення з сіл до міст і значно більше у переселенні селян з перенаселеної північної України і Лісостепу до Степу і на Кубань.

Розподіл жителів України за місцем народження, % (за переписами 1989 та 2001 рр.)
Країна народження Україна 86,2 88,9 Інші держави колишнього СРСР

Четверта хвиля
Четверта хвиля — так звана «заробітчанська» — розпочалася у 1990-х роках. Її головні причини — економічна скрута перехідного періоду в Україні. Деякі дослідники наголошують на умисному створенні бе

Західна діаспора
До західної української діаспори (понад 5 млн. осіб) слід додати також українців Холмщини, Перемишлянщини, Надсяння, Підляшшя, Пряшівщини, Мараморошчини та Сучавщини, свого часу відокремлених від с

Проблеми виживання людства у ХХІ ст
Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі, коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства зі всією природою планети. Науково-технічна революція призве

Причини деградації земель в різних регіонах світу
  Збезлісення Надексплуатація Перевипасання С/г діяльність Індустріалізація Весь

Тенденції відтворення населення у світі. Демографічне старіння населення
Нерівномірне зростання населення в різних регіонах супроводжується інтенсивним процесом перерозподілу світового населення між ними. Частка населення економічно розвинених регіонів неухильно знижуєт

Які ж перебудови визначають успіх руху від відсталості до прогресу?
Прикладів радикальних економічних перетворень окремих держав на шляху розвитку цивілізації чимало. Економіка більшості сучасних економічно розвинутих країн перебувала свого часу на досить низькому

Співвідношення найважливіших показників якості життя в країнах різного типу, на кінець ХХ – початок ХХІ століття
Країни ВВП на душу населення, дол. Тривалість життя, рр. Частка людей, які мають освіту, % Весь світ

Демографічне поняття народжуваності. Фактори та показники народжуваності
Прагнення визначити максимум народжуваності веде свій родовід від засновника демографії Дж. Граунта. Ще в 1682 р. він намагався визначити максимально можливий, говорячи сучасною мовою, загальний ко

Фактори народжуваності також можна поділити на
Ø геодеомографічні фактори – - статевовікова структура населення; - тривалість життя; - природний і механічний рух; - сімейний склад; - з

Загальний коефіцієнт народжуваності у 1985 – 2000-х pp
Регіон Коефіцієнт народжуваності (у %) Весь світ 27,1 Африка 44,7

Репродуктивна поведінка: поняття та структура. Дослідження репродуктивного населення
Під репродуктивною поведінкою розуміється система дій і відносин, які опосередковують народження певного числа дітей у сім'ї (а також поза шлюбом). Тобто виразом репродуктив

Проблеми репродуктивної поведінки в Україні
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'ярепродуктивне здоров'я – це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не просто відсутність

Соціально-економічні складові
Неефективність в українському суспільстві роботи на всіх рівнях щодо посилення ролі інституту родини та втрата історичних українських традицій щодо формування та збереження сім'ї, як основної склад

Соціально-економічні складові
Неефективність в українському суспільстві роботи на всіх рівнях щодо посилення ролі інституту родини та втрата історичних українських традицій щодо формування та збереження сім'ї, як основної склад

Якість надання медичних послуг
Функціонування системи, яка забезпечує наступність у наданні медичної допомоги жінкам та новонародженим, залежить від адекватного фінансування. Відсутність механізмів стабільного фінансового забезп

Демографічне поняття смертності. Середнє очкування протяжності життя
Смерть – завершальна фаза індивідуального існування кожного організму. Неминучість смерті випливає із суперечливої сутності життя. Життя і смерть у живому організмі представляю

Причини росту смертності працездатного населення
· Рівень охорони здоров'я та якості початкової освіти. За цими критеріями (за винятком системи вищої освіти та професійного вдосконалення) Україна помітно відстає від розвинених держав з р

Вибірковий перелік професійних захворювань
№ Найменування хвороб Приблизний перелік виробництв та робіт, що виконуються на них Захворювання, які виник

Тенденції та фактори рівня смертності і середньої протяжності життя у світі
У 2000 р. ВООЗ оцінила якість системи охорони здоров’я держав світу. Рейтинг показав, що якість медичної допомоги не завжди залежить від розмірів країни, чисельності населення і стану економ

Проблема старіння людства
Максимальна тривалість життя – згідно з класичним визначенням, максимальна можлива тривалість життя представників певної групи організмів. Через важкість визначення на п

Проблема старіння населення в Україні
Процес старіння населення є результатом передусім зниження народжуваності та збереження її впродовж тривалого періоду на рівні, що не забезпечує навіть простого відтворення поколінь. В економічно р

Демографічна політика: визначення, методи ефективність. Сімейна політика
Демографічна політика – це цілеспрямована діяльність державних органів і інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення, покликана зберігати

Історія демографічної політики
Необхідність підтримувати певні пропорції між населенням, ресурсами і навколишнім середовищем завжди усвідомлювалася як важливе і складне управлінське завдання. Демографічна політика має давню істо

Історія демографічної політики
Необхідність підтримувати певні пропорції між населенням, ресурсами і навколишнім середовищем завжди усвідомлювалася як важливе і складне управлінське завдання. Демографічна політика має давню істо

Доступ до послуг з репродуктивного та статевого здоров’я, включно з плануванням сім’ї
Всі країни повинні боротися, щоб зробити доступними послуги з репродуктивного здоров’я через загальну систему охорони здоров’я для всіх людей відповідного віку якнайшвидше, але не пізніше 2015 року

Концепція демографічної політики і основні напрямки регулювання демографічних процесів в Україні в сучасних умовах
Проведений аналіз сучасної демографічної ситуації, а також її динаміки протягом останніх років свідчить про наявність в Україні поряд із соціально-економічними проблемами глибокої демографічної

Роль демографічного прогнозування у соціальному і економічному розвитку. Демографічні пронози ООН
Демографічний прогноз — це обґрунтоване передбачення головних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації: чисельності, статевовікової, сімейної та інших

Прогнозоване зростання чисельності населення світу
Прогнози ООН (в тисячах) Роки Світ Африка Азія Європа Латинська Америка

Населення Євросоюзу в 2020 році. Прогноз Євростату
  Наявне населення Базовий прогноз Прогноз природного приросту (без урахування міграції) Прогноз з урахуванням підвище

Зміни чисельності населення України з початку ХХ ст. до 2009 року
Рік Населення, млн. чол.

Розвиток сімейно-шлюбних відносин в Україні
Шлюб — історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між чоловіком і жінкою, яка визначає їхні права і обов'язки одного щодо одного й щодо діте

Демографічні перспективи України
Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження до критичного рівня народжуваності. Сучасний її стан такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення

Народжуваність в Україні
Рік норадження Кількість дітей 657 200 389 200

Очікувані тенденції смертності
Загальна захворюваність населення України значно збільшилась протягом 1990-х років. Якщо між двома (1979 і 1989 років) останніми переписами населення поширеність захворювань зросла на 16,3%,

Прогноз основних параметрів режиму смертності населення України до 2026 р
  Коефіцієнт смертності немовлят, %  

Перспективи демографічного старіння
Демографічне старіння зафіксовано в Україні у середині ХХ століття і є невід’ємною частиною її демографічного розвитку: за період між переписами 1959 та 2001 рр. частка осіб у віці 60 років і старш

Основні параметри демографічного прогнозу, тис. осіб на початок року
  Загальна чисельність населення  

Очікувані тенденції міграцій населення
Впродовж трансформаційного періоду міграційні процеси зазнали суттєвих змін. Внаслідок розпаду Радянського Союзу, поглиблення економічної кризи, зниження рівня життя населення значно знизився рівен

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги