рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Використання даних, отриманих за результатами переписів населення має кілька напрямків

Використання даних, отриманих за результатами переписів населення має кілька напрямків - раздел Демография, Демографія Переписи Населення, Насамперед, Надають Основну Інформацію Про Чис...

Переписи населення, насамперед, надають основну інформацію про чисельність та розміщення населення країни.

Традиційно демографічні та соціальні характеристики, які одержуються за результатами переписів населення, включають:

· стать,

· вік,

· стан щодо першої особи домогосподарства,

· шлюбний стан,

· освітній рівень,

· віросповідання,

· мовні ознаки,

· національну і/або етнічну групу;

· громадянство.

Загальна чисельність населення та його розподіл за адміністративно-територіальними одиницями є обов’язковими показниками переписів, які, як правило, встановлені законом, оскільки ці дані використовуються для визначення пропорцій представництва в законодавчих органах, для адміністративних цілей і для планування розміщення підприємств господарського та соціального призначення.

Дані перепису про чисельність населення з розподілом за статтю та віком є єдиним джерелом інформації для розрахунків чисельності та статевовікового складу населення в міжпереписний період і на перспективу. Відомості про чисельність і статевовіковий склад– основа для обчислення практично всього кола показників, що характеризують соціально-демографічні процеси як по країні в цілому, так і по її регіонах. Інформація про вікову і статеву структуру населення необхідна для розробки всіх державних програм соціальної, демографічної і сімейної політики. Відомості про стать і вік необхідні для вивчення факторів, що впливають на пропозицію робочої сили, для дослідження проблем навантаження на працездатне і працююче населення та багатьох інших цілей.

Інформація про шлюбний стан населення має важливе значення як фактор, що впливає на зростання народонаселення. Дані про шлюбний стан необхідні для оцінки перспективи щодо моделей створення і розпаду сім’ї. Відомості про осіб, що ніколи не вступали в шлюб, особливо про молодих людей, дають уявлення про перспективи розвитку сім’ї і про можливу кількість молодих сімей у майбутньому. Важливою є також можливість виявлення частоти безшлюбності, вдівства і розпаду шлюбів, впливу цих факторів на народжуваність і зростання чисельності населення та ін.

Інформація про громадянство населення країни може бути використана для вивчення проблем, пов’язаних із правовим статусом і цивільними правами іммігрантів та осіб без громадянства.

Визначення чисельності та соціально-демографічних характеристик осіб, що не мають громадянства, але постійно проживають у країні, дозволяє вивчити комплекс проблем, пов’язаних з їх правовим статусом, проводити ефективну державну політику, зорієнтовану на сприяння добровільній інтеграції цих людей у політичне, соціальне й економічне життя, створення необхідних умов для адаптації до місцевої культури при збереженні власної культурної самобутності.

Для країн, які є багатонаціональними, дані перепису про національний склад населення в сполученні з іншими питаннями програми перепису дають унікальну інформацію, на основі якої вивчаються процеси розвитку й асиміляції народів. Переписи населення в Україні, зокрема, є єдиним джерелом інформації про національний склад населення країни і кожного її регіону та окремої адміністративно-територіальної одиниці.

Інформація про володіння мовами, у першу чергу – державною, а також іноземними мовами дає можливість визначити лінгвістичну однорідність населення регіонів, існуючі розходження та проблеми спілкування, необхідність надання можливостей одержання освіти людям, що належать до різних мовних груп.

Дані про володіння однією чи декількома мовами надзвичайно важливі в зв’язку з проблемами освіти й асиміляції мовних меншин, а також із проблемами комунікації з ними. Ця інформація особливо корисна для планування навчання офіційній і рідній мовам.

У залежності від національних умов культурне різноманіття також може обумовлюватися мовою, якою розмовляють удома чи в громаді, релігією, приналежністю до певної національної і/або етнічної групи. У країнах, що не є однорідними за цими ознаками, переписи дають основну інформацію для кількісної оцінки відносних параметрів чисельного і статевовікового розподілу цього різноманіття.

Хоча дані про фертильність і смертність, отримані у ході перепису, не можуть замінити надійні статистичні відомості про народження та смерть із книг записів актів громадянського стану, вони особливо цінні для країн, де реєстрація цих актів відсутня або є недосконалою, і тому відсутня статистика природного руху населення. У країнах, де ці події реєструються, дані переписів корисні для розрахунку коефіцієнта вичерпної фертильності жіночого населення або фертильності контингенту. Дані перепису дають можливість вивчити рівень народжуваності у жінок різних поколінь, різних національностей, соціальних груп, що дозволяє використовувати цю інформацію для створення цілеспрямованої демографічної політики і прогнозу народжуваності.

Внутрішня міграція одна з головних причин руху населення, часто відбивається на тенденціях його розподілу. Дані про внутрішню міграцію поряд з даними про фертильність і смертність необхідні, щоб підготувати розрахункові показники чисельності населення для цілей планування політики у відношенні міграції й оцінки ефективності цієї політики.

Відомості про місце народження використовуються, в основному, для вивчення внутрішньої міграції – вони надають інформацію про те, вихідці з яких регіонів формують населення даного населеного пункту, а також показують чисельність осіб, що народилися в інших державах, але постійно проживають в країні.

На основі даних переписів також досліджуються напрямки пересування населення у зв’язку зі зміною місця проживання. При цьому вивчається склад мігрантів за різними соціально-економічними ознаками. Ці дані використовуються при вивченні тенденцій у переміщенні населення, розміщенні продуктивних сил, розробці заходів міграційної політики.

Домогосподарство, основна соціально-економічна одиниця у всіх країнах, часто займає центральне місце в дослідженні соціального й економічного розвитку. Відомості про кількість, розміри і структуру домогосподарств і зміни у темпах їхнього формування використовуються при плануванні та при розробці спеціальної політики для окремих груп населення, таких, як діти, люди похилого віку та інваліди. Тому розподіл окремих осіб у домогосподарствах використовується для визначення способу життя сімей, моделей структури сім’ї, часу формування нових сімей і змін у сімейній структурі внаслідок смерті, розлучення, міграції або відокремлення дітей для утворення своїх власних домогосподарств. Дані про родинні відносини між членамидомогосподарства можна використовувати для визначення структури сім’ї і виявлення домогосподарств, що складаються частково або цілком з не пов’язаних родинними відносинами людей. Ця інформація використовується у програмах соціального розвитку, наприклад, програмах соціального захисту людей похилого віку, багатодітних сімей. Вона також дозволяє оцінити стан житлових умов домогосподарств для різних груп населення.

Порівняння даних перепису про сім’ї з аналогічними даними попередніх переписів дає можливість одержати інформацію про зміну структури сімей і характеристику членів сімей, що може служити важливим фактором уточнення соціальної політики.

Питання щодо освіти традиційно ставляться в програмах переписів. На цій основі одержується важлива інформація про рівень освіти як усього, так і зайнятого населення, що характеризує якісний склад робочої сили. Результати переписів населення показують різницю в можливостях одержання освіти для людей різної статі, вікових контингентів або поколінь, міського і сільського населення і т.д.

Освіта історично є одним із ключових факторів, що визначають якість життя. І сьогодні інтерес до питань освіти зберігається в багатьох країнах, де більшу увагу приділяють підвищенню її доступності та якості, а також розширенню сфери базової освіти. Освіта також вважається головним засобом у справі ліквідації розриву між жінками і чоловіками стосовно соціально-економічних можливостей. Тому вихідні дані, отримані в результаті переписів населення, мають велике значення для вивчення та вирішення вказаних проблем. Крім того, результати переписів населення надають матеріал для порівняння рівня і характеру освіти, отриманої теперішнім дорослим населенням, з наявними й очікуваними вимогами щодо освіти для людських ресурсів стосовно різних видів економічної діяльності. Таке порівняння може послужити керівництвом як для національної політики в плані розвитку системи освіти, так і для планування програм економічного розвитку, які неможливо здійснити без урахування потреб у людських ресурсах.

Крім того, переписи дають інформацію про рівень неграмотності. У поєднані з віком та іншими характеристиками неграмотних осіб можна виконати аналіз зміни її рівня. Даний аналіз є основою для програми ефективних заходів з ліквідації неграмотності.

Відомості за матеріалами перепису про молодих людей (за статтю та віком), що відвідують і не відвідують освітні заклади, необхідні для визначення кількісного співвідношення між населенням шкільного віку та чисельністю учнів. Перепис населення є єдиним повним джерелом інформації про число дітей, що не відвідують школу і не працюють. На основі даних перепису про чисельність населення шкільного віку, чисельність дітей, що навчається, і демографічних прогнозів можна визначити чисельність тих осіб, що продовжать освіту. З урахуванням цього може бути оцінена потреба в шкільних класах, навчальних посібниках і устаткуванні, викладацькому складі та коштах, які потрібно виділити на освіту.

Інформація переписів про відвідування дітьми дошкільних закладів дозволяє визначити чисельність дітей, охоплених дошкільним навчанням, що відповідає нульовому ступеню Міжнародної стандартної класифікації освіти ЮНЕСКО. Результати переписів висвітлюють диференціацію можливостей різних соціальних груп у використанні системи дошкільних закладів у вихованні дітей, а також можливості цієї системи в охопленні освітою дітей у віці 5-9 років.

Інформація про економічні характеристики, яку дають переписи, стосується насамперед економічно активного населення. Ця інформація необхідна для того, щоб забезпечити вихідні дані для поточних досліджень зайнятості, безробіття і неповної зайнятості. Вона забезпечує дані про чисельність, склад і розподіл економічно активного населення для розробки політики та оцінки ступеню використання людських ресурсів. Економічні дані переписів вносять певний внесок у статистику розподілу доходу, споживання і нагромадження засобів існування домогосподарств, участі в сільськогосподарській і несільськогосподарській діяльності, а також участі в неформальному секторі. Крім того, дані про економічно активних громадян можуть дати уявлення про чисельність працюючих осіб, які опікують утриманців.

Дані, які характеризують економічну активність населення, є індикаторами, що дозволяють судити про стан економіки, визначають ефективність державної політики і програм сприяння зайнятості. Дані стосовно соціального і демографічного складу працюючого населення дозволяють оцінити реальний стан поточного рівня зайнятості, прогнозувати попит на створення нових робочих місць і проводити облік наявності трудових ресурсів.

Характеристика працюючих за статусом зайнятості за підсумками переписів дозволяє поглибити аналіз тенденцій у цій області та підготувати прогнози динаміки робочої сили з урахуванням очікуваних змін у соціально-економічному розвитку. Дані про зайнятість також важливі для уточнення діючих чи розробки нових програм соціального захисту, страхування здоров’я та інших, котрі нерідко стосуються тільки найманих робітників.

Інформація про місця роботи дозволяє оцінити чисельність населення, що працює на іншій території. Ці дані допомагають зібрати інформацію для аналізу трудової міграції по конкретних регіонах країни. У поєднані з даними про професії, рівні освіти і вік цей показник допомагає місцевим органам управління і всім зацікавленим організаціям регіону планувати створення нових чи розширення діючих підприємств. Відомості поо професії, посади і місцезнаходження роботи, отримані при переписі, використовуються для розробки політики розвитку регіонів.

У результаті перепису можна отримати дані про професійний склад зайнятого населення. У поєднанні з віком, рівнем освіти, статусом у зайнятості та галузевій структурі зайнятості ці відомості є основою для прогнозування показників розвитку економіки.

Отримана при переписі інформація забезпечує органи управління та всі зацікавлені організації відомостями про склад і розподіл економічно активного населення для розробки економічної політики й оцінки використання людських ресурсів.

Трансформація економічних відносин в Україні визначила і зміни в джерелах засобів існування населення. Інформація щодо доходів, отримана в результаті перепису, дає можливість визначити, скільки людей живе на доход від трудової діяльності, скільки на стипендію, скільки осіб одержує пенсії та допомоги, у тому числі й по безробіттю, скільки з’явилося людей, що живуть на доходи від здачі в оренду майна, на заощадження, скільки утриманців у окремих осіб, скільки людей знаходяться на забезпеченні держави. У поєднані з іншими питаннями програми перепису, ці відомості дозволяють всебічно охарактеризувати соціально-економічну структуру всього населення як країни в цілому, так і кожного її регіону або іншого адміністративно-територіального утворення. Це дає можливість оцінити чисельність соціально незахищених родин, що живуть тільки на пенсію чи тільки на допомогу або стипендію, і розробити цілеспрямовану політику допомоги цим верствам населення. Проведення порівняльного аналізу відповідних даних і підсумків попередніх переписів вказує на зміни в структурі населення у відповідні міжпереписні періоди.

У рамках Всеукраїнського перепису 2001 року не розглядалися розміри доходу громадян (як це робиться, наприклад, у США). Результати попередніх досліджень показали, що населення України ще не готове до відповіді на питання щодо розміру доходів, і включення їх до програми перепису викликало б негативну реакцію респондентів.

Переписи також є важливим джерелом даних про непрацездатне населення. Дані, отримані при переписі, допомагають проконтролювати соціальні умови й умови життя осіб, що втратили працездатність, у плані відвідування навчальних закладів, освітньої підготовки, зайнятості, родинного стану і способу життя. Ці дані слугують також основою для розробки державної політики з метою задоволення потреб інвалідів і для оцінки її ефективності.

У міру зростання в різних країнах інтересу до переміщення людей через національні кордони, іншими словами, до міжнародної міграції, зросла вага таблиць перепису, що відносяться до цієї галузі. Такі таблиці призначені для того, щоб оцінити вплив міграції на приймаючі країни, зрозуміти сховані за її різноманіттям закономірності та розробити програми адаптації мігрантів у нових країнах; також вони можуть слугувати джерелом інформації про еміграцію з країн, звідкіля прибувають мігранти.

Проведення переписів забезпечує одержання даних для розрахунку соціальних і демографічних показників, зокрема тих, які переглядаються через тривалі інтервали, оскільки вони відображають явища, що повільно змінюються з часом. Серед характеристик слід виділити, насамперед, такі, як очікувана тривалість майбутнього життя при народженні за статтю, смертність немовлят за статтю, дитяча смертність за статтю.

У цілому дані переписів населення дозволяють спланувати і виконати детальний аналіз демографічних і соціально-економічних процесів в країні.

Переписи населення є важливим джерелом даних, які використовуються як основа вибірки при проведенні вибіркових обстежень населення у роки міжпереписного періоду з таких питань, як стан робочої сили, фертильність, міграція населення, становище інвалідів, доходи і витрати домогосподарств та ін. Тут слід зазначити, що дані перепису можуть розглядатися як двійчасті. З одного боку, це кінцевий продукт – інформація про чисельність і розміщення населення країни, його основні демографічні та соціальні характеристики. З іншого боку, це проміжний продукт – дані перепису, як основа для вибірки та як додаткова інформація для розповсюдження результатів вибіркових обстежень домогосподарств і населення на генеральну сукупність, уточнення оцінок показників за результатами вибіркових обстежень тощо.

Програма переписів населення постійно удосконалюється у відповідності з напрямками розвитку суспільства. Зокрема, у наш час все більш актуальними стають такі питання, як гендерна політика, екологія, комплексне використання інформації та інше. Все більше уваги приділяється питанням контролю якості даних переписів.

Переписи житлового фонду дозволяють отримати статистичні дані про житлове становище населення на момент проведення перепису і мають важливе значення для розробки національних житлових програм і програм розвитку населених пунктів.

В переписах житлового фонду респондентам ставляться питання про:

· тип житлового приміщення;

· кількість зайнятих житлових кімнат;

· розмір загальної площі приміщення;

· розмір житлової площі приміщення.

Інформація, отримана в результаті переписів житлового фонду, використовується, головним чином, для планування програм і політики в галузі житлового будівництва, проведення в державному і приватному секторах досліджень з питань використання міських та інших несільськогосподарських земель, оцінки стану житлового фонду, потреб у новому житлі та ринку житла, а також з метою вивчення умов життя бездомних і осіб, що проживають у тимчасових або в житлах, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. За результатами обробки даних про житлові умови населення одержується інформація про число і розмір домогосподарств, що проживають в індивідуальних будинках, окремих і комунальних квартирах, про середній розмір площі, що припадає на одного члена домогосподарства, і благоустрій житлового приміщення.

Інформація про число кімнат, тип і характеристики житлових приміщень важлива для контролю за житловими умовами і потребами населення. У поєднанні з інформацією, зібраною в рамках регулярних щорічних статистичних програм про житлове будівництво, дані, отримані в результаті перепису житлового фонду, складають основу для встановлення національних, регіональних і місцевих особливостей житлової ситуації. Ці дані необхідні для розвитку раціонального ринку житла, для стимулювання різних видів житлового будівництва. Тип і якість житла, у якому селяться люди, – площа, щільність заселення, зручності, місцевість, що оточує, наявність транспорту – відображаються на їхній економічній активності, здоров’ї, характері спілкування і соціальних контактах, а також на світогляді. Перепис житлового фонду є важливим джерелом інформації з таких питань, як пропозиція, характеристики і вартість житла.

Перепис житлового фонду має також важливе значення для одержання основи вибірки для проведення спеціальних вибіркових обстежень житлового фонду та інших обстежень у міжпереписний період.

В теперішній час установами, які мають відношення до проведення переписів, споживачами результатів переписів все більше уваги приділяється питанням забезпечення якості даних.

Слід зазначити, що якість даних суттєво залежить від всіх етапів проведення переписів – планування, польової роботи, перевірки та редагування даних, побудови таблиць та аналізу, публікації. Тому необхідно розробити відповідні науково обґрунтовані заходи контролю.

Значну увагу слід приділити заходам польового контролю, оскільки у переписах задіяна велика кількість інтерв’юерів, ступінь підготовленості яких може суттєво різнитись. Важливими також є заходи контролю територіального охоплення при перепису. Такий контроль проводиться, як правило, з використанням даних з додаткових джерел.

 

 
 


Планування та розробка програми обстеження

 

 
 

 


Польова робота

 

 


Кодування та ввід даних

 
 

 

 


Контроль та редагування первинних даних

 
 

 

 


Агрегування даних

 
 

 

 


Побудова таблиць та аналіз показників

 
 

 


Публікація результатів

 

Рис. 4. Основні етапи отримання статистичної інформації за результатами перепису

 

Особливої уваги потребують первинні дані переписів. Ці дані, як правило, містять похибки, пов’язані з відповідями респондентів на окремі запитання. Іншим джерелом погіршення якості даних є відсутність відповідей на певні запитання. Для контролю за первинними даними розробляється спеціальна статистична система контролю якості даних. Ця система включає заходи контролю на всіх етапах обробки даних (при кодуванні, введені даних, верифікації, агрегуванні, підготовці даних до публікації). В системі статистичного контролю даних широко використовуються методи вибіркового контролю.

Перелічені види контролю дозволяють суттєво зменшити кількість похибок, які містяться у результатах переписів населення. Тим самим підвищується точність вимірювання показників. Але у результатів переписів є й інші аспекти якості. Це насамперед своєчасність та економічна ефективність.

Своєчасність результатів переписів визначається періодом часу між проведенням обстеження та публікацією його результатів. Традиційно дані переписів обробляються у декілька етапів протягом року або, навіть, протягом декількох років. Це дуже турбує користувачів, оскільки з часом значущість даних перепису падає. Статистичні установи всіх держав намагаються зменшити терміни обробки даних переписів насамперед за рахунок розробки та впровадження сучасних автоматизованих технологій.

Економічна ефективність результатів перепису визначається їх точністю, своєчасністю та корисністю при встановленій вартості перепису. Важливою умовою високої ефективності переписів є відсутність зайвих даних. Зайвими є дані переписів, які не використовуються (можуть не використовуватись) або можуть бути отримані з інших джерел. Висока ефективність досягається участю користувачів у плануванні перепису, а також апробацією інструментарію та всієї технології обробки даних перепису. Для ефективності переписів важливою є також можливість комплексного використання статистичних даних з різних джерел.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Демографія

Дніпропетровська державна фінансова академія.. Демографія..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Використання даних, отриманих за результатами переписів населення має кілька напрямків

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

К 96 Кушнір І.О.
Демографія: Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030505 «Управління пер

Передмова
  На сьогоднішній день демографічна наука, яка вивчає структуру, чисельність, природне відтворення населення, а також причини і наслідки змін у населенні, займає важливе місце в систе

Передмова
  На сьогоднішній день демографічна наука, яка вивчає структуру, чисельність, природне відтворення населення, а також причини і наслідки змін у населенні, займає важливе місце в систе

Предмет та задачі демографії
Демографія (др.грец. δήμος — народ та лат. graphe – письмо, описання) – наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його роз

Демографія як система демографічних наук
Життя постійно вимагає поглиблення знань про процеси відтворення населення. Це, у свою чергу, викликає необхідність спеціалізації демографів: одні демографи займаються загальнотеоретичними питанням

Методи демографії
Методи демографії поділяються на загальнонаукові і демографічні, що відображають специфіку відтворення населення як самооновлюваної сукупності людей, що визначається особливими якісно-кількі

Населення світу за регіонами
Регіон світу Кількість населення, млн. осіб (на середину року)

Список країн світу, відсортований за населенням на 2006-2009 роки
№ Країна Населення - Світ 6

Структура населення. Показники співвідношення статей. Вікові групи та контингенти. Статевовікові піраміди
Структура населення відображає співвідношення різних угрупувань людства, зокрема: · чоловіків і жінок (статева структура), · дітей, дорослих і осіб пох

Структура населення деяких регіонів світу за статтю
Регіони Чол. млн. осіб Жінок млн. осіб Частка жінок, % На скільки млн. чоловіків більше(+) або менше(-) , ніж жінок

Структура зайнятості населення різних країн світу
Сфери зайнятості Найменш розвинені аграрні країни Країни, що розвиваються Країни високого потенціалу Країни середнього

Історія переписів населення у світі
Потреба в обліку населення виникла у далекій давнині. Вона була пов’язана з політичними, господарськими і воєнними потребами стародавніх держав, яким потрібні були відомості про кількість населення

Переписи населення, їх і основні принципи проведення. Програма перепису населення, її основні розділи і питання
Виходячи з того, що загальна мета проведення перепису населення у будь-якій країні світу однакова і полягає в отриманні даних про чисельність, склад і розміщення населенн

Секторах період
Рис. 3. Основні напрямки використання даних переписів населення Слід зазначити, що переписи населення, як правило, проводяться одночасно (або майже одночасно) з переписами житлово

Всеукраїнський перепис населення 5 грудня 2001 року
В Україні, як і у більшості країн світу, переписи населення є обов’язковим елементом демографічної статистики. Таким чином отримують повну та детальну інформацію щодо різноманітних характеристик на

Для домогосподарств
№ Ознака Група № приміщення у межах лічильної дільниці К

Для осіб
№ Ознака Група № переписного відділу К № інструкторської

Коротко про основне
Загальна кількість наявного населення України, за даними Всеукраїнського перепису населення, становила 48 млн. 457 тис. осіб. За результатами Всеукраїнського перепису насе

Показники вікової структури найчисленніших етнічних груп населення України, 2001 р
  Питома вага в загальній чисельності населення осіб у віці, % Середній вік населення, років молодшому за працездатн

Співвідношення чоловіків і жінок в Україні за віковими групами за даними переписів населення, що відбулись у 1959-2001 рр
  Припадає чоловіків на 1000 жінок відповідної вікової групи Міські поселення і сільська місцевість Міські поселення

Кількість населення в Україні у віці 100 років і більше
  Населення у віці 100 років і більше, осіб у тому числі у міських поселеннях у сільській місцевості

Рівень зайнятості населення працездатного віку в Україні станом на 5 грудня 2001 року
Групи населення Всі поселення Міські поселення Сільська місцевість Обидві статі 58,7

Види руху населення визначаються особливостями зміни чисельності та складу населення в країні в цілому і в окремих регіонах
Таким чином у демографії виділяють: · природний рух населення – це результат процесів народження і смерті людей. Залежно від того, які проце

Природний рух населення
Відтворення населення являє собою основну характерну властивість народонаселення, вивчення якого входить винятково в компетенцію демографії. У зв’язку з відтворенням населення поняття «народонаселе

Природний рух населення деяких країн світу на кінець ХХ – початок ХХІ ст. (на 1000 чоловік)
Країна Кількість народжених Кількість померлих Природний приріст Україна 9,1 15,2

Механічний рух населення
Механічний рух населення (міграція) — процес зміни постійного місця мешкання індивідів або соціальних груп, що виражається в переміщенні в інший регіон, географічний район а

І. Внутрішні міграції відбуваються в межах окремих країн – характерним прикладом внутрішньої міграції є процес урбанізації
Міське розселення — форма територіальної організації життя населення у вигляді міст, розвиток яких пов'язаний з розміщенням промислових підприємств, об'єктів будівництва, тр

Залежно від причин, що зумовлюють переселення, вирізняють кілька видів міграцій
Економічна міграція (соціально-економічні причини). Соціально-економічними причинами є передовсім бідність і голод, що, в свою чергу, можуть бути викликані військовим

Політична міграція (опозиційне ставлення до політичного режиму)
Осіб, політичні погляди і переконання яких не збігаються з пануючими або дозволеними у країні, прийнято називати дисидентами. Наявність дисидентів свідчить про недемократичн

Міграційні процеси в Україні
Внутрішні переміщення полягали у відпливі населення з сіл до міст і значно більше у переселенні селян з перенаселеної північної України і Лісостепу до Степу і на Кубань.

Розподіл жителів України за місцем народження, % (за переписами 1989 та 2001 рр.)
Країна народження Україна 86,2 88,9 Інші держави колишнього СРСР

Четверта хвиля
Четверта хвиля — так звана «заробітчанська» — розпочалася у 1990-х роках. Її головні причини — економічна скрута перехідного періоду в Україні. Деякі дослідники наголошують на умисному створенні бе

Західна діаспора
До західної української діаспори (понад 5 млн. осіб) слід додати також українців Холмщини, Перемишлянщини, Надсяння, Підляшшя, Пряшівщини, Мараморошчини та Сучавщини, свого часу відокремлених від с

Проблеми виживання людства у ХХІ ст
Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі, коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства зі всією природою планети. Науково-технічна революція призве

Причини деградації земель в різних регіонах світу
  Збезлісення Надексплуатація Перевипасання С/г діяльність Індустріалізація Весь

Тенденції відтворення населення у світі. Демографічне старіння населення
Нерівномірне зростання населення в різних регіонах супроводжується інтенсивним процесом перерозподілу світового населення між ними. Частка населення економічно розвинених регіонів неухильно знижуєт

Які ж перебудови визначають успіх руху від відсталості до прогресу?
Прикладів радикальних економічних перетворень окремих держав на шляху розвитку цивілізації чимало. Економіка більшості сучасних економічно розвинутих країн перебувала свого часу на досить низькому

Співвідношення найважливіших показників якості життя в країнах різного типу, на кінець ХХ – початок ХХІ століття
Країни ВВП на душу населення, дол. Тривалість життя, рр. Частка людей, які мають освіту, % Весь світ

Демографічне поняття народжуваності. Фактори та показники народжуваності
Прагнення визначити максимум народжуваності веде свій родовід від засновника демографії Дж. Граунта. Ще в 1682 р. він намагався визначити максимально можливий, говорячи сучасною мовою, загальний ко

Фактори народжуваності також можна поділити на
Ø геодеомографічні фактори – - статевовікова структура населення; - тривалість життя; - природний і механічний рух; - сімейний склад; - з

Загальний коефіцієнт народжуваності у 1985 – 2000-х pp
Регіон Коефіцієнт народжуваності (у %) Весь світ 27,1 Африка 44,7

Репродуктивна поведінка: поняття та структура. Дослідження репродуктивного населення
Під репродуктивною поведінкою розуміється система дій і відносин, які опосередковують народження певного числа дітей у сім'ї (а також поза шлюбом). Тобто виразом репродуктив

Проблеми репродуктивної поведінки в Україні
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'ярепродуктивне здоров'я – це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не просто відсутність

Соціально-економічні складові
Неефективність в українському суспільстві роботи на всіх рівнях щодо посилення ролі інституту родини та втрата історичних українських традицій щодо формування та збереження сім'ї, як основної склад

Соціально-економічні складові
Неефективність в українському суспільстві роботи на всіх рівнях щодо посилення ролі інституту родини та втрата історичних українських традицій щодо формування та збереження сім'ї, як основної склад

Якість надання медичних послуг
Функціонування системи, яка забезпечує наступність у наданні медичної допомоги жінкам та новонародженим, залежить від адекватного фінансування. Відсутність механізмів стабільного фінансового забезп

Демографічне поняття смертності. Середнє очкування протяжності життя
Смерть – завершальна фаза індивідуального існування кожного організму. Неминучість смерті випливає із суперечливої сутності життя. Життя і смерть у живому організмі представляю

Причини росту смертності працездатного населення
· Рівень охорони здоров'я та якості початкової освіти. За цими критеріями (за винятком системи вищої освіти та професійного вдосконалення) Україна помітно відстає від розвинених держав з р

Вибірковий перелік професійних захворювань
№ Найменування хвороб Приблизний перелік виробництв та робіт, що виконуються на них Захворювання, які виник

Тенденції та фактори рівня смертності і середньої протяжності життя у світі
У 2000 р. ВООЗ оцінила якість системи охорони здоров’я держав світу. Рейтинг показав, що якість медичної допомоги не завжди залежить від розмірів країни, чисельності населення і стану економ

Проблема старіння людства
Максимальна тривалість життя – згідно з класичним визначенням, максимальна можлива тривалість життя представників певної групи організмів. Через важкість визначення на п

Проблема старіння населення в Україні
Процес старіння населення є результатом передусім зниження народжуваності та збереження її впродовж тривалого періоду на рівні, що не забезпечує навіть простого відтворення поколінь. В економічно р

Демографічна політика: визначення, методи ефективність. Сімейна політика
Демографічна політика – це цілеспрямована діяльність державних органів і інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення, покликана зберігати

Історія демографічної політики
Необхідність підтримувати певні пропорції між населенням, ресурсами і навколишнім середовищем завжди усвідомлювалася як важливе і складне управлінське завдання. Демографічна політика має давню істо

Історія демографічної політики
Необхідність підтримувати певні пропорції між населенням, ресурсами і навколишнім середовищем завжди усвідомлювалася як важливе і складне управлінське завдання. Демографічна політика має давню істо

Доступ до послуг з репродуктивного та статевого здоров’я, включно з плануванням сім’ї
Всі країни повинні боротися, щоб зробити доступними послуги з репродуктивного здоров’я через загальну систему охорони здоров’я для всіх людей відповідного віку якнайшвидше, але не пізніше 2015 року

Концепція демографічної політики і основні напрямки регулювання демографічних процесів в Україні в сучасних умовах
Проведений аналіз сучасної демографічної ситуації, а також її динаміки протягом останніх років свідчить про наявність в Україні поряд із соціально-економічними проблемами глибокої демографічної

Роль демографічного прогнозування у соціальному і економічному розвитку. Демографічні пронози ООН
Демографічний прогноз — це обґрунтоване передбачення головних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації: чисельності, статевовікової, сімейної та інших

Прогнозоване зростання чисельності населення світу
Прогнози ООН (в тисячах) Роки Світ Африка Азія Європа Латинська Америка

Населення Євросоюзу в 2020 році. Прогноз Євростату
  Наявне населення Базовий прогноз Прогноз природного приросту (без урахування міграції) Прогноз з урахуванням підвище

Зміни чисельності населення України з початку ХХ ст. до 2009 року
Рік Населення, млн. чол.

Розвиток сімейно-шлюбних відносин в Україні
Шлюб — історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між чоловіком і жінкою, яка визначає їхні права і обов'язки одного щодо одного й щодо діте

Демографічні перспективи України
Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження до критичного рівня народжуваності. Сучасний її стан такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення

Народжуваність в Україні
Рік норадження Кількість дітей 657 200 389 200

Очікувані тенденції смертності
Загальна захворюваність населення України значно збільшилась протягом 1990-х років. Якщо між двома (1979 і 1989 років) останніми переписами населення поширеність захворювань зросла на 16,3%,

Прогноз основних параметрів режиму смертності населення України до 2026 р
  Коефіцієнт смертності немовлят, %  

Перспективи демографічного старіння
Демографічне старіння зафіксовано в Україні у середині ХХ століття і є невід’ємною частиною її демографічного розвитку: за період між переписами 1959 та 2001 рр. частка осіб у віці 60 років і старш

Основні параметри демографічного прогнозу, тис. осіб на початок року
  Загальна чисельність населення  

Очікувані тенденції міграцій населення
Впродовж трансформаційного періоду міграційні процеси зазнали суттєвих змін. Внаслідок розпаду Радянського Союзу, поглиблення економічної кризи, зниження рівня життя населення значно знизився рівен

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги