Переписи населення, їх і основні принципи проведення. Програма перепису населення, її основні розділи і питання

Виходячи з того, що загальна мета проведення перепису населення у будь-якій країні світу однакова і полягає в отриманні даних про чисельність, склад і розміщення населення, зрозуміло, що певні особливості цього демосоціального спостереження є досить загальними для різних держав.

Міжнародний досвід проведення переписів населення, про який йшлося вище, переконливо свідчить, що це статистичне спостереження є чи не єдиним засобом отримання найбільш повних і об’єктивних даних про населення. Навіть у тих країнах, де запроваджено ведення реєстрів фізичних осіб, актуалізація яких є перманентною і підтримується на дуже високому рівні, все ж таки вдаються до проведення національних переписів населення. Чималі кошти витрачаються урядами цих країн на створення унікальних за обсягами та різноманітністю показників переписних баз даних, оскільки без них неможливо формування ґрунтовної державної політики у галузі народонаселення.

Дані перепису щодо чисельності населення, його територіального розміщення, національного, мовного, сімейного складу, розподілу за віком, статтю, громадянством, рівнем освіти, джерелами засобів існування, професійною належністю, станом зайнятості, міграційною активністю тощо, у будь-якій країні використовуються як надійне джерело інформаційного забезпечення прогнозування і управління соціально-економічним розвитком, реалізації бюджетного процесу, проведення адміністративно-територіальних реформ, здійснення демографічної політики, регулювання міграційних процесів і т. ін.

Результати переписів населення зазвичай використовуються для таких основних цілей:

· розробка політики в державному і приватному секторах;

· планування та управління національним розвитком;

· адміністративне управління;

· планування наукових досліджень.

Однією з основних галузей застосування даних перепису в адміністративних цілях є розмежування виборчих округів і розподіл представництва в органах влади. Деякі аспекти правового або адміністративного статусу одиниць територіального розподілу також можуть залежати від чисельності проживаючого там населення.

 

 
 


Напрямки використання результатів

переписів населення

 
 


Планування Адміністративне Планування

та управління управління наукових

національним досліджень

розвитком на

різних рівнях