Матеріали методичного забезпечення заняття

VІІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ:

4. Порядок реєстрації смертності немовлят.

5. Методика визначення показників загальної, неонатальної, постнеонатальної смертності немовлят.

6. Типи смертності немовлят: А, В, С

7. Смертність немовлят за статтю, сезонні особливості смертності немовлят

8. Основні групи чинників, що впливають на формування рівнів смертності немовлят (біологічні, екологічні, медико-організаційні, спосіб життя).

9. Рання неонатальна смертність, її рівні та причини, показники, їх аналіз.

10. Неонатальна смертність, її рівні та причини, показники, їх аналіз.

11. Постнеонатальна смертність, особливості її рівнів та структури, показники, їх аналіз.

12. Мертвонароджуваність, її причини, показники, їх аналіз.

13. Рівні та структура перинатальної смертності, показники, їх аналіз.

14. Методика експертної оцінки смертності немовлят.

VІІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

1. Програмні тестові питання.

2. Контрольні питання.

3. Графологічна структура теми.

 

VІІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

І. Тести ІІІ рівня

1. ПИТОМА ВАГА ПОМЕРЛИХ НА ПЕРШОМУ МІСЯЦІ ЖИТТЯ СЕРЕД ДІТЕЙ, ЩО ПОМЕРЛИ ДО РОКУ; СКЛАЛА 51 %о. ЦЕ ВІДПОВІДАЄ ТИПУ СМЕРТНОСТІ:

- стаціонарному

- прогресивному

- В

- С

2. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ НЕОБХІДНІ ТАКІ ДАНІ:

- число дітей, що народилися мертвими

* число дітей, що померли на першому році життя з покоління поточного року

- число померлих на першому році життя від окремих причин

* число дітей, що народилися живими у поточному році

* число дітей, що народилися живими в минулому році

- число померлих до 14 років

* число дітей, що померли на першому році життя з покоління минулого року

3. ДО СПЕЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ ВІДНОСЯТЬСЯ:

* постнеонатальна смертність

- перинатальна смертність

* рання неонатальна смертність

* неонатальна смертність

* смертність дітей, що померли на першому році життя від окремих причин

- летальність дітей першого року життявід окремих причин (захворювань)

- показник рівня мертвонароджуваності

4. ЩО ВПЛИВАЄ НА ЯКІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИЧИН СМЕРТНОСТІ ДІТЕЙ:

* правильність заповнення лікарського свідоцтва про смерть і про перинатальну смерть

- число померлих дітей

- "переведення" із живонароджених в мертвонароджені

* кваліфікація лікарів

- використання Міжнародної статистичної класифікації хвороб МКХ-10

5. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ:

* історія розвитку дитини

* медична карта амбулаторного хворого

- талон амбулаторного хворого

* медична карта стаціонарного хворого

- контрольна карта диспансерного спостереження

* історія пологів

- медична карта переривання вагітності

* історія розвитку новонародженого

- журнал запису пологів в стаціонарі

* протокол патолого-анатомічного дослідження

- статистична карта вибулого із стаціонару

* індивідуальна карта вагітної та породіллі

* обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні

6. ЩО ВПЛИВАЄ НА ПОВНОТУ РЕЄСТРАЦІЇ СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ:

- правильність заповнення лікарського свідоцтва про смерть і про перинатальну смерть

- число померлих дітей

* "переведення" із живонароджених у мертвонароджені

* віднесення померлої дитини, що не досягла року життя, на другий рік

- кваліфікація лікарів

- використання Міжнародної статистичної класифікації хвороб МКХ-10

VІІ.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.

Орієнтовна карта для самостійної роботи

Основні завдання Вказівки
1. Визначення поняття загальної, неонаталь ної, постнеонатальної смертності немовлят. Знати
2. Причини та фактори, що впливають на формування рівнів смертності немовлят Знати
3. Порядок реєстрації смертності немовлят. Знати та вміти заповнити
4. Типи смертності немовлят: А, В, С Вміти розрахувати і оцінити
5. Розрахунок показників рівнів та структури смертності немовлят. Вміти розрахувати і оцінити
6. Методика експертної оцінки смертності немовлят. Знати

VІІІ. ЛІТЕРАТУРА: