рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання   Процес Моделювання Будь-Якої Системи В Idef0 У Bpwin Починаєт...

 

Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'єкта моделювання, мети і точки зору на модель. Під суб'єктом розуміється сама система. Основним завданням є визначення складових системи і зовнішніх дій. На визначення суб'єкта системи суттєво впливає точка зору (позиція), з якої розглядається система, і ціль моделювання, тобто спочатку необхідно визначити область моделювання. Опис області як системи в цілому, так і її компонентів, є основою побудови моделі. В процесі моделювання область може коректуватися, але сформульована вона повинна бути спочатку, оскільки область визначає напрям моделювання і критерії завершення процесу моделювання. При формулюванні області необхідно враховувати широту і глибину моделі (системи). Широта має на увазі визначення меж моделі – кількість компонент всередині і поза системою і їх зв'язком. Глибина визначає рівень деталізації моделі.

Визначення меж моделі припускає, що нові об'єкти не будуть внесені в модельовану систему, оскільки внесення нового об'єкту може змінити існуючі взаємозв'язки в системі (проблема "плаваючої області").

Ціль моделювання (Purpose).Основою проектування є системний підхід, що визначає сувору залежність цілей і задач проектування моделі. Модель не може бути побудована без чітко сформульованої мети. Мета повинна визначати предметну область проектування, задачі проектування, результати проектування. Формулювання цілі дозволяє групі аналітиків фокусувати зусилля в потрібному напрямі. Прикладами формулювання мети можуть бути наступні твердження: "Ідентифікувати і визначити поточні проблеми об'єкту управління (аналізованого об'єкту), зробити можливим аналіз потенційних поліпшень", "Визначити найбільш витратні підрозділи підприємства", "Описати організаційно-функціональну структуру підприємства з метою подальшої розробки інформаційної системи" і т.д.

Точка зору (Point view).При побудові моделі враховують думки різних фахівців, однак модель повинна будуватися згідно єдиної точки зору. Точку зору можна уявити як певний аспект моделювання. Слід зазначити, що точка зору повинна відповідати цілі моделювання. Очевидно, що опис роботи підприємства з погляду фінансиста і технолога виглядає по-різному, тому протягом процесу моделювання важливо виробити єдину точку зору. Як правило, вибирається точка зору фахівця, відповідального за процес моделювання. При виборі точки зору на модель важливим є документування альтернативних моделей, представлень предметної області. Для цієї цілі звичайно використовують діаграми (IDEF0, IDEF3).

IDEF0 модель припускає наявність чітко сформульованої мети єдиного суб'єкта моделювання і однієї точки зору. Для визначення області, цілі і точки зору в моделі IDEF0 у ВРwin слід вибрати пункт меню Model Properties, що викликає діалог Model Properties. У вкладку Рurроsе даного діалогу слід внести ціль і точку зору, а у вкладку Definition – визначення моделі і опис області.

У вкладці Status того ж діалогу можна описати статус моделі (чорновий варіант, робочий, остаточний і т.д.), час створення і останнього редагування (відстежується надалі автоматично по системній даті). У вкладці Source описуються джерела інформації для побудови моделі (наприклад, "Опитування експертів предметної області і аналіз документації"). Вкладка General служить для внесення назви проекту і моделі, прізвища і ініціалів автора і тимчасових рамок моделей АS-IS і ТО-ВЕ.

Модель може містити чотири типи діаграм:

контекстна діаграма (у кожній моделі може бути лише одна контекстна діаграма);

діаграма декомпозиції;

діаграма дерева вузлів;

діаграма для експозиції (Note).

Контекстна діаграма є вершиною деревовидної структури діаграм і є найзагальнішим описом системи і її взаємодії з зовнішнім середовищем. Після опису системи в цілому проводиться розбиття її на фрагменти. Цей процес називається функціональною декомпозицією, а діаграми, які описують кожен фрагмент і взаємодію фрагментів, називаються діаграмами декомпозиції. Після декомпозиції контекстної діаграми проводиться декомпозиція кожного фрагмента системи на дрібніші і т.д., до досягнення потрібного рівня деталізації опису. Після кожного сеансу декомпозиції проводиться експертиза – експерти предметної області визначають відповідність реальних процесів бізнесу створеним діаграмам. Знайдені невідповідності виправляються, і здійснюється перехід до наступного рівня декомпозиції. Дана процедура дозволяє досягти відповідність моделі реальним процесам бізнесу на будь-якому рівні моделі. Синтаксис опису системи в цілому і кожного її фрагмента однаковий у всій моделі.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Теоретична частина
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Теоретична частина
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Теоретична частина
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги