рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Додаток А

Додаток А - раздел Высокие технологии, З курсу CASE- технології Усіх форм навчання Вимоги До Задач, Котрі Входять До Модуля «Управління Договорами»...

Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»

 

Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупцям»

Необхідна функціональність:

автоматизація документування договірні зобов'язань (заявка-договір);

формування файлу "Договори";

автоматизоване ведення реєстру договорів із відстежуванням стану кожного договору (що оформляється, ув'язнений, що виконується, виконаний, закритий, продовжений, відстрочений, зрив замовлення) на будь-яку дату;

автоматизований графічний аналіз кількісних і вартісних показників реєстру укладених договорів в розрізах: видів продукції, регіонів, покупців.

Споживачі вихідної інформації: служби збуту, маркетингу, комерційний директор.

Кінцевий користувач: менеджер по збуту відділу збуту.

Форма реєстру договорів приведена у табл. А.1.

 

Таблиця А.1

Форма реєстру договорів

Реєстр договорів на постачання продукції на ________ дата
№ договору Покупець Постачання за договором Термін постачань Стан договору
Найменування продукції Од. виміру К-ть Ціна Сума Статус № накладної на відвантаження, дата № платіж-ної вимоги, дата Дата оплати
                       

 

Нерегламентовані запити можуть бути реалізовані по статусу, по строкам постачання, по виду продукції, по покупцю.

 

Задача 0602 «Формування календарного плану поставок (збуту) продукції покупцям на плановий період»

Необхідна функціональність:

автоматизоване формування запиту планованого періоду на підставі даних виробничого календаря;

автоматизоване формування календарного плану постачань (збуту) продукції по сформованому запиту на підставі інформації укладених договорів в розрізі регіонів, покупців і продукції.

Форми вихідних документів приведені у табл. А.2, А.3.

 

Таблиця А.2

Форма плану постачань продукції

План постачань продукції на ___________месяц ____ року по регіону _______________ найменування регіону
Найменування продукції Од. виміру Обсяг постачань № договору Покупець Термін постачання
К-ть Ціна Сума
               
Разом по виду продукції Х   Х      

 

Машинограмма містить інформацію по всіх найменуваннях продукції.

 

Таблиця А.3

Форма календарного плану постачань продукції

Календарний план постачань продукції __________на _____ місяць _____ року найменування продукції
Найменув. продукції Од. виміру Кількість по днях місяця Всього за місяць
……
                           

 

Машинограмма містить інформацію по одному найменуванню продукції.

Споживачі вихідної інформації: відділ збуту, планово-економічний відділ, комерційний директор.

Кінцевий користувач – менеджер по збуту відділу збуту.

Задача 0603 «Формування портфелю замовлень виробництву на виготовлення продукції на плановий період»

Необхідна функціональність:

автоматизоване формування запиту планованого періоду на підставі даних виробничого календаря;

автоматизоване формування портфеля замовлень виробництву на планований період, в портфелі замовлень виробництву повинно бути відбито кількість продукції, яку необхідно виготовити в планованому періоді, в номенклатурному розрізі з вказівкою її споживачів і термінів випуску з виробництва.

Форма вихідного документа приведена у табл. А.4.

 

Таблиця А.4

Форма портфелю замовлень виробництву

Портфель замовлень виробництву на ______ квартал ______ року
Найменування продукції Од. виміру К-ть на місяць Одержувач № договору Термін виготовлення
...          
Разом по виду продукції          

 

Споживачі вихідної інформації: відділ збуту, планово-економічний відділ, виробничо-диспетчерський відділ. Кінцевий користувач – менеджер по збуту відділу збуту.

 

Задача 0201 «Формування виробничої програми випуску продукції на плановий період»

Необхідна функціональність:

автоматизоване формування запиту планованого періоду на підставі даних виробничого календаря;

автоматизоване формування виробничої програми випуску продукції на планований період з урахуванням залишків готової продукції на складі;

автоматизоване узгодження термінів випуску продукції з виробництва з термінами по став продукції.

Форма вихідного документа приведена у табл. А.5.

 

 

Таблиця А.5

Форма виробничої програми випуску продукції цеху

Виробнича програма випуску продукції цеху _________ на місяць ______ року найменування цеху
Найменування продукції Од. виміру Залишок (к-ть) продукції на складі на початок місяця Кількість продукції в портфелі замовлень виробництву Виробнича програма на місяць (кількість)

 

Споживачами вихідної інформації являються виробничі цехи, планово-економічний і виробничо-диспетчерський відділи. Кінцевий користувач – економіст ПЕВ.

 

Задача 0604 «Складання графіку відвантаження (відпуску) продукції покупцям на плановий період»

Необхідна функціональність:

автоматизоване формування запиту планованого періоду на підставі даних виробничого календаря;

автоматизоване формування графіка відвантаження продукції покупцям відповідно до термінів випуску продукції і календарного плану постачань в номенклатурному розрізі по днях місяця.

Форма вихідного документа приведена у табл. А.6.

 

Таблиця А.6

Форма графіку відвантаження продукції

Графік відвантаження продукції по покупцях на _______ місяць _______ року
Дата відвантаження Найменування покупця Найменування продукції Од. виміру К-ть відван-тажуваної продукції Ціна Сума № договору

 

Споживачами вихідної інформації є відділ збуту, комерційний директор.

Кінцевий користувач – менеджер по збуту відділу збуту.

 


Задача 0401 «Облік випуску готової продукції та передачі її на склад за ______ (дата)»

Необхідна функціональність:

автоматизоване формування запиту виробничої дати, за яку ведеться облік випуску готової продукції, на підставі даних виробничого календаря, і цеху на підставі даних довідника структурні підрозділів підприємства;

автоматизоване формування накладної на передачу готової продукції з випускаючого цеху на склад;

автоматизоване формування щоденної відомості обліку випуску готової продукції і передачі на склад по накладних;

автоматизоване формування відомості обліку виконання виробничої програми випуску продукції за місяць із виявленням відхилень.

Форми вихідних документів приведені у табл. А.7, А.8.

 

Таблиця А.7

Форма відомості обліку випуску готової продукції

Відомість обліку випуску готової продукції цехом ______ за _______ найменування цеху дата
Найменування продукції Од. виміру Кількість виготовленої Кількість переданої на склад № накладної

 

Таблиця А.8

Форма відомості обліку виконання виробничої програми

Відомість обліку виконання виробничої програми випуску продукції цехом ___________ за ______________ місяць ___________ року найменування цеху
Найменування продукції Од. виміру Виробнича програма на місяць (кількість) Кількість продукції випущено Відхилення
+ -

 

Споживачами вихідної інформації є виробничо-диспетчерський і планово-економічний відділи.

Кінцевий користувач – головний диспетчер ПДВ.

 

Задача 0605 «Складський облік готової продукції за _____ (дата)»

Необхідна функціональність:

автоматизоване формування запиту складам звітного періоду на основі даних довідника структурних підрозділів підприємства і виробничого календаря;

автоматизоване формування накладної на відвантаження (відпуску) готової продукції з складу покупцю;

автоматизований облік надходження (приходу) готової продукції в номенклатурному розрізі на склад на підставі інформації накладних на передачу готової продукції на склад;

автоматизований облік відпуску готової продукції в номенклатурному розрізі з складу на підставі інформації накладні на відвантаження готової продукції з складу;

автоматизований розрахунок залишків готової продукції в номенклатурному розрізі на будь-яку дату.

Форми вихідних документів приведені у табл. А.9, А.10.

 

Таблиця А.9

Форма відомості відвантаження готової продукції зі складу

Відомість відвантаження готової продукції з складу ____________за _______ найменування цеху дата
Найменування продукції Од. виміру Відвантажено Покупець № накладної на відвантаження № договору
К-ть Ціна Сума
               

 

Таблиця А.10

Форма відомості руху готової продукції на складі

Відомість руху готової продукції на складі _______за_____ місяць _____ року найменування складу
Найменування продукції Од. виміру Кількість
Залишок на початок місяця Поступило Відпущено Залишок на кінець місяця

 

Споживачами вихідної інформації є: бухгалтерія, відділ збуту, комірник складу готової продукції.

Кінцевий користувач – комірник складу готової продукції.

Задача 0606 «Контроль виконання графіку відвантаження продукції покупцям за звітний період»

Необхідна функціональність:

автоматизоване формування запиту складу і звітного періоду на підставі даних виробничого календаря;

автоматизоване формування звіту про виконання графіка відвантаження продукції покупцям за звітний період.

Форма звіту приведена у табл. А.11.

 

Таблиця А.11

Форма звіту по виконанню графіку відвантаження продукції покупцям

Звіт по виконанню графіка відвантаження продукції по покупцях за ____ місяць _____ року
Наймену-вання продукції Од. вимі-ру Поку-пець № договору Планове відвантаження Фактичне відвантаження Відхилення
Дата К-ть Сума Дата К-ть Сума К-ть Сума
+ - + -
                           

 

Споживачами вихідної інформації є: відділ збуту і служба маркетингу.

Кінцевий користувач – менеджер по збуту відділу збуту.

 

 

Задача 0301 «Формування платіжних вимог на оплату поставленої продукції за звітний період»

Необхідна функціональність:

автоматизоване формування запиту звітного періоду;

автоматизоване формування платіжної вимоги на оплату поставленої продукції на підставі інформації накладної на відвантаження готової продукції, договору;

автоматизоване формування реєстру платіжних вимог за звітний період.

Форма вихідного документа приведена у табл. А.12.

Споживачами вихідної інформації є: відділ збуту, бухгалтерія, фінансовий відспівав.

Кінцевий користувач – бухгалтер по фінансово-розрахункових операціях.

 

Таблиця А.12

Форма реєстру платіжних вимог за відвантажену продукцію

Реєстр платіжних вимог за відвантажену продукцію покупцям за _____ місяць _____ року
Дата виписки платіжної вимоги № платіжної вимоги № договору Покупець Сума платіжної вимоги № накладної на відвантаження продукції

 

Задача 0302 «Контроль оплати покупцями рахунків за поставлену продукцію за звітний період»

Необхідна функціональність:

автоматизоване формування запиту звітного періоду; автоматизоване формування відомості платежів, що поступили, за відвантажену продукцію на підставі інформації банківської виписки;

Форма вихідного документа приведена у табл. А.13.

 

Таблиця А.13

Форма відомості платежів за відвантажену продукцію

Відомість платежів, що поступили, за відвантажену продукцію за _____ місяць _____ року
Дата виписки платіжної вимоги № платіжної вимоги № договору Сума платіжної вимоги Оплата Відхилення, сума
Дата Сума + -
               

 

Споживачами вихідної інформації є: бухгалтерія, фінансовий відділ, відділ збуту, відділ маркетингу.

Кінцевий користувач - бухгалтер по фінансово-розрахункових операціях.

Задача 0607 «Аналіз виконання договірних зобов’язань по постачанню продукції покупцям»

Необхідна функціональність:

автоматизоване формування запиту на звітний період; автоматизоване формування звіту про виконання договірних зобов'язань за договорами, термін виконання яких співпадає із звітним періодом.

Форма вихідного документа приведена у табл. А.14.

 

Таблиця А.14

Форма звіту про виконання договірних зобов’язань

Звіт про виконання договірних зобов'язань за ________ місяць _________ року
№ договору Дата постачання за до-говором Покупець Од. виміру За договором Фактично поставлено Відхилення
К-ть Сума К-ть Сума № нак-ладної К-ть Сума
+ - + -
                         

 

Споживачами вихідної інформації є: відділ збуту, відділ маркетингу, комерційний директор.

Кінцевий користувач – менеджер по збуту відділу збуту.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE- технології Усіх форм навчання

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Лабораторний практикум... з курсу CASE технології...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Додаток А

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами.
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report.
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report.
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги