рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретична частина

Теоретична частина - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання   Діаграми Потоків Даних (Data Flow Diagramming, Dfd) Використо...

 

Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язаних між собою робіт. Їх можна використовувати як доповнення до моделі IDEF0 для наочнішого відображення поточних операцій документообігу в корпоративних системах обробки інформації. DFD описує:

функції обробки інформації (роботи);

документи (стрілки, arrows), об'єкти, співробітників або відділи, які беруть участь в обробці інформації;

зовнішні посилання (external references), які забезпечують інтерфейс із зовнішніми об'єктами, що перебувають за межами модельованої системи;

таблиці для зберігання документів (сховище даних, data store).

У BPwin для побудови діаграм потоків даних використовується нотація Гейна – Сарсона.

Для того, щоб доповнити модель IDEF0 діаграмою DFD, потрібно в процесі декомпозиції в діалозі Activity Box Count "кликнути" по радіо-кнопці DFD. У палітрі інструментів на новій діаграмі DFD з'являються нові кнопки:

– додати в діаграму зовнішнє посилання (External Reference). Зовнішнє посилання є джерелом або приймачем даних ззовні моделі.

– додати в діаграму сховище даних (Data store). Сховище даних дозволяє описати дані, які необхідно зберегти в пам'яті перш, ніж використовувати в роботах.

На відміну від стрілок IDEF0, які є жорсткими взаємозв'язками, стрілки DFD показують, як об'єкти (включаючи дані) рухаються від однієї роботи до іншої. Це представлення потоків спільно з сховищами даних і зовнішньою сутністю робить моделі DFD більш схожими на фізичні характеристики системи – рух об'єктів (data flow), зберігання об'єктів (data stores), постачання і розповсюдження об'єктів (external entities).

На відміну від IDEF0, де система розглядається як взаємозв'язані роботи, DFD розглядає систему як сукупність предметів. Контекстна діаграма часто включає роботи і зовнішні посилання. Роботи звичайно іменуються по назві системи, наприклад "Система ведення довідників». Включення зовнішніх посилань в контекстну діаграму не відміняє вимоги методології чітко визначити мету, область і єдину точку зору на модельовану систему.

Роботи. У DFD роботи є функціями системи, що перетворюють входи у виходи. Хоча роботи зображаються прямокутниками з округляючими кутами, зміст їх співпадає з змістом робіт IDEF0 і IDEF3. Так само як роботи IDEF3, вони мають входи і виходи, але не підтримують управління і механізми,як IDEF0.

Зовнішня сутність. Зовнішня сутність зображає входи в систему і/або виходи з системи. Зовнішня сутність зображається у вигляді прямокутника з тінню і звичайно розташовуються по краях діаграми. Одна зовнішня сутність може бути використана багато разів на одній або декількох діаграмах. Звичайно такий прийом застосовують, щоб не малювати занадто довгих і заплутаних стрілок.

Стрілки (потоки даних). Стрілки описують рух об'єктів з однієї частини системи в іншу. Оскільки в DFD кожна сторона роботи не має чіткого призначення, як в IDEF0, стрілки можуть входити і виходити з будь-якої грані прямокутника роботи. У DFD також застосовуються двонаправлені стрілки для опису діалогів типу команди-відповіді між роботами, між роботою і зовнішньою сутністю і між зовнішніми сутностями (рис. 79).

 

Рис. 79. Зовнішня сутність

 

Сховище даних. На відміну від стрілок, що описують об'єкти в русі, сховища даних зображають об'єкти у спокої (рис. 80).

 

Рис. 80. Сховище даних

 

У матеріальних системах сховища даних зображаються там, де об'єкти чекають обробки, наприклад в черзі. У системах обробки інформації сховища даних являються механізмом, який дозволяє зберегти дані для подальших процесів.

Злиття і розгалуження стрілок. У DFD стрілки можуть зливатися і розгалужуватися, що дозволяє описати декомпозицію стрілок. Кожен новий сегмент стрілки, що зливається або розгалужується, може мати власне ім'я.

Побудова діаграм DFD. Діаграми DFD можуть бути побудовані з використанням традиційного структурного аналізу, подібно тому, як будуються діаграми IDEF0. Спочатку будується фізична модель, що відображає поточний стан справ. Потім ця модель перетвориться в логічну модель, яка відображає вимоги до існуючої системи. Після цього будується модель, що відображає вимоги до майбутньої системи. І, нарешті, будується фізична модель, на основі якої повинна бути побудована нова система.

Альтернативним підходом є підхід, популярний при створенні програмного забезпечення, котрий зветься подієвим розділенням (event partitioning), в якому різні діаграми DFD вибудовують модель системи. По-перше, логічна модель будується як сукупність робіт і документування того, що вони (ці роботи) повинні робити.

Потім модель оточення (environment model) описує систему як об'єкт, що взаємодіє з подіями із зовнішніх сутностей. Модель оточення звичайно містить опис мети системи, одну контекстну діаграму і список подій. Контекстна діаграма містить один прямокутник роботи, що зображає систему в цілому, і зовнішні сутності, з якими система взаємодіє.

Нарешті, модель поведінки (behavior model) показує, як система обробляє події. Ця модель складається з однієї діаграми, в якій кожен прямокутник зображає кожну подію з моделі оточення. Сховища можуть бути додані для моделювання даних, які необхідно запам'ятовувати між подіями. Потоки додаються для зв'язку з іншими елементами, і діаграма перевіряється з погляду відповідності моделі оточення.

Одержані діаграми можуть бути перетворені з метою нагляднішого представлення системи, зокрема роботи на діаграмах можуть бути декомпозовані.

Нумерація об'єктів. У DFD номер кожної роботи може включати префікс (А), номер батьківської роботи і номер об'єкту. Номер об'єкту – це унікальний номер роботи на діаграмі. Наприклад, робота може мати номер А.12.4. Унікальний номер мають сховища даних і зовнішню сутність незалежно від їх розташування на діаграмі. Кожне сховище даних має префікс D і унікальний номер, наприклад D5. Кожна зовнішня сутність має префікс Е і унікальний номер, наприклад Е5. Префікси можуть на діаграмах не відображатися.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретична частина

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Теоретична частина
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Теоретична частина
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги