рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретична частина

Теоретична частина - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання   Для Опису Роботи Об'єкту Управління (Підприємства, Проекту) Н...

 

Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна предметній області і містити в собі знання всіх учасників опису бізнес-процесів організації.

Найбільш зручною мовою моделювання процесів бізнесу є технологія структурного аналізу SADT (модель IDEF0).

Сутність структурного підходу до розробки ІС, проектів бізнесу полягає в її декомпозиції (розбитті) на функції, що автоматизуються: система розбивається на функціональні підсистеми, які в свою чергу діляться на підфункції, що підрозділяються на задачі і так далі. Процес розбиття триває аж до конкретних процедур. Система, що автоматизується, зберігає цілісне уявлення, в якому всі компоненти взаємопов'язані. При розробці системи "знизу-вгору" від окремих задач до всієї системи цілісність втрачається, виникають проблеми при інформаційному стикуванні окремих компонентів.

Всі найбільш поширені методології структурного підходу базуються на низці загальних принципів. Як два базові принципи використовуються наступні:

принцип "розділяй і володарюй" – принцип розв'язання складних проблем шляхом їх розбиття на безліч менших незалежних задач, легких для розуміння і вирішення;

принцип ієрархічного впорядковування – принцип організації складових частин проблеми в ієрархічні деревовидні структури з додаванням нових деталей на кожному рівні.

Виділення двох базових принципів не означає, що решта принципів є другорядними, оскільки ігнорування будь-якого з них може привести до непередбачуваних наслідків (у тому числі і до провалу всього проекту). Основними з цих принципів є наступні:

принцип абстрагування – полягає у виділенні суттєвих аспектів системи і відвернення від несуттєвих;

принцип формалізації – полягає в необхідності суворого методичного підходу до вирішення проблеми;

принцип несуперечності – полягає в обґрунтованості і узгодженості елементів;

принцип структуризації даних – полягає в тому, що дані повинні бути структуровані і ієрархічно організовані.

У структурному аналізі використовуються в основному дві групи засобів, що ілюструють функції, що виконуються системою і відносини між даними. Кожній групі засобів відповідають певні види моделей (діаграм), найбільш поширеними серед яких є наступні:

SADT (Structured Analysis and Design Technique) – моделі і відповідні функціональні діаграми (IDEF0, IDEF3);

DFD (Data Flow Diagrams) – діаграми потоків даних;

ERD (Entity-Relationship Diagrams) – діаграми "сутність-зв'язок".

На стадії проектування моделі розширюються, уточнюються і доповнюються діаграмами, що відображають структуру програмного забезпечення: архітектуру ПЗ, структурні схеми програм і діаграми екранних форм.

Перераховані моделі в сукупності дають повний опис предметній області системи як інформаційної системи (ІС), так і проектів бізнесу незалежно від того, чи вони існуючі або щойно розробляються. Склад діаграм у кожному конкретному випадку залежить від необхідної повноти опису системи.

Методологія SADT є сукупністю методів, правил і процедур, призначених для побудови функціональної моделі об'єкту якої-небудь предметної області. Функціональна модель SADT відображає| функціональну структуру об'єкту, тобто вироблювані їм дії і зв'язки між цими діями. Основні елементи цієї методології ґрунтуються на наступних концепціях:

графічне представлення блочного моделювання. Графіка блоків і дуг SADT-діаграми відображає функцію у вигляді блоку, а інтерфейси входу/виходу представляються дугами, що входять в блок і виходять з нього, відповідно. Взаємодія блоків один із одним описуються за допомогою інтерфейсних дуг, що виражають "обмеження", які в свою чергу визначають, коли і яким чином функції виконуються і управляються;

строгість і точність. Виконання правил SADT вимагає достатньої строгості і точності, не накладаючи у той же час надмірних обмежень на дії аналітика.

Правила SADT включають:

обмеження кількості блоків на кожному рівні декомпозиції (як правило, 3-6 блоків);

зв'язність діаграм (принципи нумерації блоків);

унікальність міток і найменувань (відсутність імен, що повторюються);

синтаксичні правила для графіки (блоків і дуг);

розділення входів, механізмів та управлінь (правило визначення ролі даних);

відокремлення організації від функції, тобто виключення впливу організаційної структури на функціональну модель.

Будь-яка система має межу, яка відокремлює її від зовнішнього світу (інших систем). Взаємодія системи з навколишнім світом описується як вхід(ресурс, який переробляється системою – показується з лівої сторони блоку), вихід(результат діяльності системи – показується з правої сторони блоку), управління (стратегії і процедури, під управлінням яких проводиться робота – показується з верхньої сторони блоку) і механізм (ресурси, необхідні для проведення роботи – показується з нижньої сторони блоку). Перебуваючи під управлінням, система перетворить входи у виходи, використовуючи механізми перетворення. У IDEF0 система представлена як сукупність взаємодіючих робіт або функцій. Така функціональна орієнтація є принциповою – функції системи аналізуються незалежно від об'єктів, якими вони оперують. Це дозволяє чіткіше моделювати логіку і взаємодію процесів організації.

Блоки у IDEF0 розміщуються за ступенем важливості, як її розуміє автор діаграми. Цей відносний порядок називається домінуванням. Домінування розуміється як вплив, котрий один блок здійснює на інші блоки діаграми. Наприклад, самим домінуючим блоком діаграми може бути або перший з можливих функцій, котрий є ініціюючою подією, або плануюча чи контролююча функції, котрі впливають на всі інші. Найбільш домінуючий блок зазвичай розміщується у верхньому лівому куті діаграми, а найменш домінуючий – у правому нижньому куті.

Одним з інструментів, котрий дозволяє структурно-функціональне моделювання є BPwin. Головне меню програми BPwin представлене на рис. 1.

 

Рис. 1. Головне меню BPwin

 

Опис режимів меню і елементів управління основної палітри BPwin приведені табл. 1.

Таблиця 1

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретична частина

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Теоретична частина
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Теоретична частина
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги