рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання Нота-Ція Найменування Роботи ...

Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годин Статті витрат (центри витрат) Всього витрат, грн.
Заробітна плата (осн+дод), грн.* Нарахуван-ня на заробітну плату, грн.** Сирови-на і ос-новні ма-теріали Цехові витрати *** Загальногосподарські витрати **** ВУЕУ
А1 Укладання до-говору та моні-торинг стану Менеджер відділу збуту 4,38 6,5 5*4,38*6,5*1,18= =167,97 62,99 35,12 335,94 167,97 15,45 785,44
А2 Планування постачань Менеджер відділу збуту 4,38 (5*4,38*8+2*5*10)*1,18=324,74 121,78 27,05 649,48 324,74 22,17 1469,96
Економіст ПЕВ 5,00
А3 Планування та облік випуску продукції Менеджер відділу збуту 4,38 (2*4,38*10+1*6,25*12)*1,18= =191,89 71,96 55,49 383,78 191,89 35,89 930,90
Головний диспетчер ПДВ 6,25
А4 Складський облік готової продукції та її відвантаження Менеджер відділу збуту 4,38 (2*4,38*12+1*3,44* *100+2*5* *8)*1,18= =624,36 234,14 188,87 1248,72 624,36 246,11 3166,56
Комірник складу готової продукції 3,44
Бухгалтер з фінан-сово-розрахунко-вих операцій 5,00
А5 Аналіз виконання зобов’язань за договорами Менеджер відділу збуту 4,38 (5*4,38*9+ +2*5*6)* *1,18= =303,38 113,76 46,06 606,76 303,38 84,12 1457,46
Бухгалтер з фінан-сово-розрахун-кових операцій 5,00
  ВСЬОГО         1612,34 604,63 352,59 3224,68 1612,34 403,74 7810,32

 


*** цехові витрати приймаються у розмірі 200% від фонду основної і додаткової заробітної плати;

**** загальногосподарські витрати приймаються у розмірі 100% від фонду основної і додаткової заробітної плати.

 

Для завдання одиниць виміру слід викликати діалог Model Property, вкладка ФВА (рис. 52). Якщо в списку вибору відсутня необхідна валюта, її можна додати. Символ валюти за умовчанням береться з настройок. Діапазон вимірювання часу в списку Duration – від секунд до років. Задайте значення так, як наведено на рис. 52.

 

Рис. 52. Настройка одиниць вимірювання часу і витрат

 

Після цього можна перейти до введення витрат для робіт по визначеним центрам витрат.

Для додання або редагування центрів витрат необхідно викликати діалог Cost Center (рис. 53). Для цього зайдіть двічі кликніть лівою кнопкою миші на будь-якій роботі та виберіть закладку Costs.

Кожному центру витрат слід дати докладний опис у вікні Cost Center Editor (рис. 54), яке слід викликати вибравши кнопку Cost Center Editor.

 

Рис. 53. Вкладка переліку центрів витрат в Activity Properties

Рис. 54. Формування і редагування центрів витрат моделі

Ім’я нового центру витрат треба ввести у поле Cost center name (to be added after selected cost center) та нажати кнопку Add. Після того, як введені всі центри витрат, нажимаємо кнопку Close та повертаємося у вікно Activity Properties закладка Costs.

Для завдання вартості кожної роботи на діаграмі декомпозиції слід клацнути правою кнопкою миші по роботі і на спливаючому меню вибрати Cost Center, де по статтях витрат слід внести дані. У вкладці Cost діалогуActivity Properties визначається частота і тривалість виконання процесу в рамках загального проекту. Обчислення витрат (вартості) автоматично проводяться за всією ієрархією робіт від низу до верху. Це досить спрощений принцип підрахунку справедливий у разі, коли роботи виконуються послідовно. Якщо схема виконання робіт складніша (наприклад, роботи проводяться альтернативно), можна відмовитися від підрахунку і задати підсумкові суми для кожної роботи вручну. В цьому випадку результати розрахунків з нижніх рівнів декомпозиції ігноруватимуться, а при розрахунках на верхніх рівнях враховуватиметься сума, задана вручну. На будь-якому рівні результати розрахунків зберігаються незалежно від обраного режиму.

Результати аналізу видно як в діалоговому вікні ФВА (рис. 55), так і на діаграмах верхнього і нижнього рівня (рис. 56, 57).

 

Рис. 55. Результати внесення даних по центрам витрат


Рис. 56. Контекстна діаграма з результатами функціонально-вартісного аналізу

Рис. 57. Діаграма декомпозиція, для робіт котрої вносилися дані для аналізу


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Теоретична частина
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Теоретична частина
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Теоретична частина
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги