рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретична частина

Теоретична частина - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання   Функціонально-Вартісний Аналіз Ґрунтується На Оцінці Та Аналі...

 

Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного аналізу використовується аналіз собівартості без врахування прибутку, тому що його розрахунок та прогнозування для окремих етапів бізнес-процесу є достатньо важким.

Собівартість – це узагальнюючий показник, що характеризує роботу всіх видів ланок. Собівартість складається з витрат, різнорідних і по своєму складу, і по економічному призначенню, і по своїй ролі у виробництві і реалізації продукції. Всі витрати групуються в двох напрямах – по економічних елементах і по статтях витрат.

Класифікація витрат по економічних елементах передбачає їх групування по економічній однорідності незалежно від місця їх здійснення і призначення (наприклад, заробітна плата). Перелік елементів єдиний для всіх галузей:

1) сировина і основні матеріали, зокрема покупні вироби і напівфабрикати;

2) допоміжні матеріали;

3) паливо і енергія (покупні);

4) амортизація;

5) заробітна плата (основна і додаткова);

6) нарахування на заробітну плату;

7) інші грошові витрати.

Групування витрат по економічних елементах призначене для визначення загальної суми витрат по видах. Це дозволяє визначити структуру собівартості і тенденції її зміни, провести аналіз розрахунків.

Класифікація по статтях витрат передбачає групування за цільовим призначенням, тобто ця класифікація вказує мету, призначення і зв'язок із процесом виробництва. Ці статті можуть бути однорідними (паливо, заробітна плата), тобто в їх склад входить один елемент або комплексними (загальногосподарські).

У промисловості застосовується наступне групування по статтях витрат:

1) сировина і основні матеріали;

2) допоміжні матеріали;

3) паливо і енергія на технологічні потреби (без освітлення);

4) основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників;

5) нарахування на заробітну плату;

6) витрати на підготовку і освоєння виробництва;

7) витрати на утримання і експлуатацію устаткування (ВУЕУ);

8) цехові витрати;

9) втрати від браку (по факту);

10) загальногосподарські (загальнозаводські) витрати;

11) позавиробничі витрати.

Ця класифікація дозволяє контролювати витрати по напрямах і визначати резерви зниження собівартості продукції.

Взаємозв'язок елементів витрат і статей калькуляції приведений у табл. 5.

BPwin надає аналітику два інструменти для оцінки моделі:

 


Таблиця 5

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретична частина

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Теоретична частина
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Теоретична частина
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Теоретична частина
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги