рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теорія тексту: ознаки тексту; рівні тексту; функції тексту; засоби здійснення функцій

Теорія тексту: ознаки тексту; рівні тексту; функції тексту; засоби здійснення функцій - раздел Журналистика и СМИ, Тема 2. Теорія Тексту 1. Ознаки Тексту Текст Має Ознаки, ...

ТЕМА 2. Теорія тексту

1. Ознаки тексту

Текст має ознаки, що виражають загальні особливості його системно-структурної організації. До таких ознак варто віднести:

  • архітектоніку тексту (це його будова, яка виражена шрифтовими і не шрифтовими засобами у вигляді певного співвідношення між елементами і одиницями тексту)
  • структурованість тексту (виражає наявність певних зв?язків між елементами й одиницями тексту)
  • системність тексту (вказує на існування певних елементів і одиниць),
  • цілісність тексту (текст є завершеною графічно-знаковою системою, що сприймається як єдине ціле, яке характеризується межею сприйняття. Текст перетворюється у не текст, коли графічно-знакове оформлення виходить за межі допустимого сприймання певного предмету).
  • просторово-часову дискретність (текст, що розташований на 2-х і більше матеріальних носіях (томи, книги, сторінки) є просторово розірваним. Ця ознака тексту дає змогу передавати інформацію через століття, роки, місяці, години).

Елементами тексту слід вважати рубрики, основний текстовий блок (корпус тексту), абзац, виноску, рядок, графічне слово, графічне речення, літературу та пунктуаційний знак.

Основними одиницями тексту є складне синтаксичне ціле (надфразна єдність), окреме речення (якщо воно виступає вільним і не входить до складного синтаксичного цілого). Надфразна єдність ? єдине структурно-семантичне ціле, що складається з ряду речень, а іноді й кількох абзаців, організованих лексичними, граматичними та інтонаційними засобами; Фразеологічна єдність ? стійке сполучення слів, що виступає в мові як єдиний неподільний на складові частини вислів.

До одиниць тексту відносяться також такі фрагменти тексту, котрі мають особливу семантику й стандартизоване характерне оформлення: переліки, цитати, посилання, дати, числа, скорочення, знаки, власні назви, умовні позначення.

Текстовими засобами, або засобами актуалізації семантики тексту, є шрифтові (гарнітура, стиль, кегель) й не шрифтові (розрядка, втяжка, лінійки, колір) виділення, спеціальні архітектонічні засоби тощо.

Є різні види текстів: віршований, прозовий, драматичний, нотний, таблиці і виводи, формульний, бібліографічний, покажчики, реферати, епіграфи, титульні лист тощо.

2. Рівні тексту

Текст має рівні своєї організації, з-поміж яких слід розрізняти:

1) рівень окремих речень;

2) рівень складного синтаксичного цілого (надфразної єдності);

3) рівень структурних частин (параграфи, розділи в науковому, офіційно-діловому текстах; окремі вірші в поетичній збірці тощо.);

4) рівень великих за обсягом компонентів (частини в художньому тексті);

5) рівень цілісного твору (новела, роман ? художній текст; закон, указ ? офіційно-діловий і т.ін.).

3. Функції тексту

Кількість функцій тексту є надзвичайно великою. До основних функцій належать:

а) контактна (текст спрямований на активізацію вияву адресант ? адресат);

б) комунікативна (текст реалізується у відповідних ситуаціях в умовах спілкування);

в) мисленнєва (в кожному тексті виявлені розумові структури);

г) естетична (текст доносить естетичні цінності);

ґ) організуюча.

Засоби здійснення функцій

Контактну функцію здійснюють ? заголовок, передмова або зачин (в залежності від обставин) ? тобто починають текст добре відомі читачеві факти.

Організуюча функція здійснюється, перш за все, через чітко визначену структурованість тексту. Монотонність або різноманітність викладу інформації, ритм передачі, співставлення старого та нового впливають на хід читання.

Пояснююча функція знаходить вираження у введенні різного роду коментуючої інформації ? пояснює те, що було повідомлено, а також підготовлює до сприйняття подальшого змісту.

Виразна функція здійснюється граматичними засобами (переважно синтаксичними структурами). Виконанню цієї функції сприяє прояв у тексті індивідуалізації автора.

Функція формування поглядів ? Текст має бути повідомлений таким чином, щоб перед читачем послідовно поставала модель дійсності. Важливо визначити точку, з якої починаються роздуми. Формування поглядів вимагає, щоб структура тексту була під порядкова науково-обумовленому методу побудови ? логічному, історичному, переходу від абстрактного до конкретного тощо.

Запам?ятовуванню основних положень сприяє повторення основного співвідношення в звернутому вигляді.

І нарешті, спонукання, в залежності від обставин, воно або самостійно формується, або міститься в матеріалі.

Внутрішньотекстові міжреченнєві зв?язки

Речення в тексті між собою пов?язані, внаслідок чого утворюється їхня лінійна структурна та смислова послідовність. Основними такими зв?язками виступають:

а) ланцюговий та б) паралельний.

  1. Текст і психологія авторської творчості

Ми можемо мати різну глибину бачення явища «текст», але ми не маємо права дивитися на нього примітивно. Примітивізм полягає насамперед в обмеженні поняття матеріалу одним якимось аспектом - чи лінгвістичним, чи літературознавчим, чи соціологічним і т.д. Kpім того, може бути спрощене уявлення про явище - від тексту як самодостатньої сутності, незалежного предмета розгляду до тексту як прояву тільки складної суспільної (або й всесвітньої) інформаційної системи.

Для розуміння сутності тексту необxідно збагнути одну принципову річ: зміст будь-якого тексту принципово не замкнутий ні чіткою схемою теоретичної абстракції, ні строгим естетичним каноном, а пов'язаний із відкритою, такою, що розвивається, ситуацією реальної дійсності й існyє практично як прикладна ділова ідея. У тексті читач стикається переважно з реальними обставинами предметного світy. Звичайно, це не пряме зіткнення з дійсністю. Воно опосередковане творчістю автора і тих людей, що готують текст до друку. Це є залучення читача до життя через текст, так би мовити, внутрішньотекстовий контакт з реальністю. Момент діалектичного переходу контакту із текстом у контакт з реальною проблемою суспільного життя - рубікон, за яким текст розмикається в життя і сам стає частиною актуальної соціальної практики. Після того, як читач через текст увійде в контакт із реальною проблемою із суспільного життя, увесь хід його сприймання повинен змінитися: повідомлення стає предметним, факти постають як рeалії життя, наповнені прогностичним значенням, рекомендації перетворюються у відповідальні ділові пропозиції, опис перетворюється на ситуацію, в якій потрібно або навіть необхідно приймати рішення.

Розглядаючи текст як частину суспільної інформаційної системи і як відносно самостійну інформаційну підсистему, відносно самодостатню сутність, що є безпосереднім предметом діяльності автора, - текст не можна аналізувати поза комунікативним актом, бо "живий" смисл інформації в тому, щоб бути повідомленою і сприйнятою. Це означає, що необхідно подивитися на текст ще й з позиції комунікативної, оскільки іншого призначення текстові, цій «інформаційній підсистемі», не можна придумати.

Текст служить засобом впливу, що має свою структуру. Ця структура залежить від багатьох факторів, зокрема від предметного змісту комунікативної мети - задуму.

Текст - це "слово для справи". Виходячи з цього, можна сказати, що текст у будь-якій формі (графічній, магнітній - запис на плівку, магнітний диск), який має типологічну структуру, виконує роль засобу впливу на маси.

Типологічна структура не охоплює всіx індивідуальних впливів, які можуть бути у тексті; вона формується з суспільно необхідних і соціально обумовлених елементів, які через свою практичну придатність здатні стимулювати мисленнєву, емоційну і вольову активність читача в сфері соціальної практики.

Якщо ж сам текст своїми внутрішньотекстовими якостями й особливостями не вводить читача в контакт із реаліями суспільної практики, то ні замінити такий контакт, ні компенсувати його відсутність буде просто нічим. Без цього текст не може претендувати на практичні результати. Bін непотрібний як засіб соціального регулювання, оскільки знання в ньому не пов?язані зі "злобою дня" соціальної практики. Bін непотрібний також і для індивіда, котрий шукає ефективні шляхи поведінки в реальних умовах масових суспільних процесів. Одним словом, такий текст не є текстом .

5.Особливості тексту як цілісного утворення

Значній більшості текстів притаманні дві фундаментальні характеристики - цілісність і завершеність.

Під поняттям «завершеність тексту» слід розуміти достатність текстової форми і об?єму, що вимірюється кількістю елементарних, тобто однопропозиційних речень, для розкриття змісту у відповідності з комунікативною метою автора тексту.

Цілісність тексту ? це відповідність тексту його формі в об?ємі, що визначається творцем тексту, його транслятором або проміжним споживачем для виконання встановлених або комунікативних цілей. Завершеність і цілісність, таким чином, є дві сторони одного і того ж явища, при чому завершеність визначається творцем тексту, а цілісність не завжди може визначатися ним. Ї

Цілісність і завершеність модельованих текстів обумовлені наявністю самої схеми тексту (текст у вигаді певного формату, анкети, нотаріальні довідки тощо). Така схема або модель задає форму, об?єм, а іноді і зміст тексту. Побудова тексту в такому випадку в значній мірі автоматизоване і зводиться до заповнення готової схеми. При побудові таких текстів творчі можливості та ініціатива автора обмежені і зводяться до заповнення цих текстів-схем відповідною лексикою.

Проблеми цілісності і завершеності ускладнюється в випадку не модельованих текстів. Зупинимося більш детально на цьому питанні.

Поняття цілісності тексту трактується або за принципом «знизу вверх» або, навпаки, за принципом «зверху вниз».

Деякі дослідники дають наступне визначення поняття6 «Цілісність ? це смислова єдність тексту, що забезпечується логіко-змістовими і структурними засобами зв?язаності. Зв?язність також обумовлює змістову єдність, а значить і цілісність тексту.

Що стосується поняття завершеності тексту, І.Р.Гальперін писав: «Я вважаю, що текст може бути завершеним тоді, коли з точки зору автора його задум отримав вичерпний вираз. Іншими словами, завершеність тексту ? це функція задуму, що покладений в основу твору і розкривається в ряді повідомлень, описів, роздумів, оповідань і інших форм комунікативного процесу». Завершеність І.Р.Гальперін розглядає як ознаку, що залежить від цільності. «Поняття завершеності, - пише він, - може прикладатися лише до цілого тексту, а не до його частини».

Отже цілісність і завершеність ? дві важливі характеристики тексту. Не дивлячись на відносність цих понять, ними необхідно користуватися щоб розрізнити повний текст від його фрагмента.

6. Текст у виданні

Видання виконає своє призначення, якщо редактор, аналізуючи текст, виділить у ньому значеннєві складники - тему тексту, тобто те, про що йде мова; словесне розкриття теми, тобто те, що саме говориться, а також сполучне відношення між ними, яке буває причинно-слідчим, доказовим, конкретизуючим, ілюструючим. Різним видам текстового та зображального матеріалу надають різний ступінь активності художньої форми. Аналіз тексту дає підстави для опрацювання тексту художнім редактором:

- правильно ілюструвати видання, тобто створити необхідні умови, що полегшують читачеві розуміння прочитаного, і правильно організувати свою роботу: скласти список головних тем, що повинні бути проілюстровані як головні;

- знайти побічні теми, що можуть бути розвинуті, доповнені наочними зображальними засобами, але так, щоб не відвести уваги від головного;

- визначитися у виборі сюжетів і певною мірою у виборі способів їх трактування, спираючись на сполучні відношення між темою та її словесним розкриттям.

Зміст видань потребує роз'яснення певних тем широкому колу читачів зображальним матеріалом, примітками, додатковими текстами.

Текст майбутнього видання аналізуєтъся з позиції необxідності і можливості зображального супроводу. Якщо текстова наукова інформація доступна читачеві без додаткових засобів запам'ятовування, можна вважати, що видання не потребує додаткових текстів та зображень. Питання доступності читачеві наукового змісту остаточно вирішyєтъся після уважного розгляду категорії читачів, якій видання призначене.

Структуру видання складають такі його елементи:

а) yсі види текстів: основний, додаткові (роз'яснення, цитування), допоміжні (нагадування, посилання, звернення), методичні (питання, завдання, резюме), рубрикаційні, наукового апарату (примітки, виноски, бібліографія, переліки понять, імен, термінів);

б) текстівки (додаткові тексти можуть бути одночасно розгорнутою текстівкою);

в) елементи, які необхідно акцентувати (терміни, імена, назви, дати, наукові формулювання, висновки);

г) зображальні матеріали: ілюстрації прямі та не пов?язані прямо з текстом, до додаткових і допоміжних текстів, рубрикаційної системи (фронтиспис, шмуцтитул, заставки, що розкривають зміст локальної теми);

д) елементи орієнтації (зміст, компендіуми, колонтитули, колонцифри).

Визначення важливості кожного з елементів видання і надання йому певних графічних ознак, виділення, встановлення у відповідному місці стає «путівником» для читача, спрямовує його увагу в потрібному напрямку. Рух виданням здійснюється від тексту до малюнка або навпаки; від малюнка - до текстівки і тексту; від основного тексту - до додаткового і до малюнка; від колонтитулу або змісту - до окремої частини тексту. Проектуючи різноманітні шляхи руху виданням композиційними і конструктивними засобами, редактор структурно організує видання.

Значний масив зображень стає гармонійним продовженням текстової частини при правильному принципі введення ілюстрацій і вірному співвіднесенні основних і додаткових текстів (уточнення, текстівки, пояснення до зображень).

Наочність ілюстрацій визначається відповідністю зображальної мови змісту і підготовленістю (спроможністю) читача його сприймати. Зорово зручне розташування тексту, ілюстрацій і текстівок припускає визначений порядок і засіб їх розташування один відносно іншого:

1. Якщо шрифтова інформація переходить в зображальну, тоді вони розташовуються в безпосередній близькості від того тексту, що вони продовжують.

Але основний текст не повинен часто дробитися зображеннями. В цьому випадку існують такі варіанти:

а) малюнки паралельно тексту розміщуються на розширених полях при звуженій сторінці набору;

б) зображення обтікає незначна текстова оборка;

в) зоноване розташування малюнків, наприклад зверху і знизу сторінки, що потребує значної редакційної і макетної роботи для збереження змістовно-значеннєвого зв'язку між текстом і малюнком, що розташовуються на кожній із сторінок видання.

2. Якщо ілюстрації коментують текст, доповнюють його, але не пов?язані з ним безпосередньо, або створюють рівнобіжну розповідь, тоді бажано, щоб їх розташyвання не порушyвало послідовного і безупинного процесу читання тексту.

Їх розміщення повинно бути таким, щоб читач зрозумів самостійність зображального матеріалу щодо текстового викладу.

Оформлювальні засоби:

а) зонування;

б) відсікання лінійками, рамками;

в) зосередження ілюстрацій в окремих блоках, на окремих сторінках;

г) прив'язування зображень до рубрикаційниx елементів.

3. Якщо склад структурних елементів видання різноманітний і складний, а процес послідовного читання тексту замінюється вибірковим сприйняттям матеріалів, тоді художник повинен особливо ретельно компонувати матеріали на розворотах: визначити їх послідовність для полегшення орієнтації і встановити значеннєві зв'язки між ними.

Менш підготовлені читачі, діти: легше і з більшою зацікавленістю сприймуть складну наукову інформацію, передану у виданні майже рівними відношеннями тексту і зображень. Heрідко, особливо для молодших школярів, розробляють видання з переважним масивом малюнків, у яких наукова інформація прочитується завдяки монтажу ілюстрацій різного виду, а текстова частина виступає як пояснення.

– Конец работы –

Используемые теги: 0.016

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теорія тексту: ознаки тексту; рівні тексту; функції тексту; засоби здійснення функцій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

0.015
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам