рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Облік формування доходів і результатів діяльності

Облік формування доходів і результатів діяльності - раздел Журналистика и СМИ, Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств   5.5.1. Методологічні Засади Формування В Бух...

 

5.5.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід». Визнані доходи в бухгалтерському обліку класифікують за такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи. Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

 

5.5.2. Згідно з Планом рахунків процес реалізації сільськогосподарської продукції, товарів, робіт і послуг відображають на кількох балансових рахунках: 90 «Собівартість реалізації», 93 «Витрати на збут», 70 «Доходи від реалізації».

Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності призначені рахунки 71 «Інший операційний дохід». Для обліку доходів фінансової діяльності передбачено рахунки: 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи». Для обліку доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 «Інші доходи». Облік доходів, які виникають у результаті надзвичайної діяльності, передбачено здійснювати на рахунку 75 «Надзвичайні доходи». Для обліку податку на прибуток застосовують рахунок 98 «Податок на прибуток».

 

5.5.3. Для обліку формування доходів і результатів діяльності використовують Журнал-ордер № 6 с.-г., де відображають операції за рахунками: 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати».

 

5.5.4. Записи в Журналі-ордері № 6 с.-г. роблять підсумком за місяць на підставі Відомості № 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів; Відомості № 6.6 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»; Відомості № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи по рахунках: 71, 72, 73, 74, 75, 79.

 

5.5.5. Дані первинних документів узагальнюються в необхідному розрізі в «Реєстрі документів по реалізації готової продукції, біологічних активів (безготівкові розрахунки)» (ф. № 6.1 с.-г.); «Реєстрі документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)» (ф. № 6.2 с.-г); «Реєстрі документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за цінами реалізації)» (ф. № 6.3 с.-г.) та «Реєстрі документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за обліковими цінами)» (ф. № 6.3а с.-г.). Підсумкові дані цих реєстрів за видами продукції і каналами реалізації переносять у Відомості № 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів, яка складається щомісяця.

 

5.5.6. Реєстр ф. № 6.1 с.-г використовують для накопичення даних з продажу окремих видів сільськогосподарської продукції, біологічних активів за каналами реалізації та для аналітичного обліку розрахунків із заготівельними та іншими організаціями й особами.

В реєстрах № 6.1 с.-г. в хронологічному порядку у відповідних графах (1-7) записують: назву покупця або замовника, дату складання і номер товарно-транспортної накладної, кількість відвантаженої продукції, біологічних активів тощо.

Вартість відправленої продукції (графа 6) за обліковими цінами розраховують в цілому за реєстром. В усіх документах підсумок щодо реалізації певного виду продукції узгоджують з даними матеріальних звітів.

У графах 8-19 (в розділі «Прийнято») записують номер приймальної квитанції, реєстру або іншого документа заготівельної організації (одержувача продукції, біологічних активів); прийняту кількість у натурі (а при продажу заготівельним організаціям – і залікову масу реалізованої сільсько­господарської продукції); виручку за цінами реалізації; суми надбавок, доплат, знижок; разом без податків; податок на додану вартість; акцизний збір; всього з кредиту субрахунку 701, кореспондуючі рахунки 36, 377, 372, 661 та ін.

 

5.5.7. Бухгалтерія господарства на підставі банківських та інших документів відмічає оплату кожної накладної або іншого супровідного документа, зазначивши шифр рахунку, на який зарахована виручка (графи 20-22).

 

5.5.8. Аналогічно заповнюють реєстр № 6.2 с.-г, який застосовують для обліку реалізації інших товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданих послуг за каналами реалізації (в рахунок оплати праці, інша реалізація).

 

5.5.9. Реєстр ф. № 6.3 с.-г. призначений для групування виручки від реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку. Цей реєстр призначений на місяць і складається на основі прибуткових касових ордерів і накладних внутрігосподарського призначення.

Реєстр ф. № 6.3 с.-г. заповнює касир. Після перевірки його головним бухгалтером він передається бухгалтеру, який веде облік реалізації.

У графах 1-3 Реєстру № 6.3 с.-г. вказують дату і номер прибуткового касового ордера і накладної. У графі 4 – прізвище, ім’я та по батькові одержувача продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів. В графах 5-12 окремо для кожного виду реалізованої продукції, біологічних активів, робіт або послуг записують кількість і суму (виручку від реалізації) за цінами реалізації без податку на додану вартість і акцизного збору з кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. в дебет рахунку 30 «Каса». У графі 13 підраховують підсумок, у графах 14-15 записують податок на додану вартість і акцизний збір, у графі 16 – загальну суму виручки від реалізації за готівку разом з податками на додану вартість і акцизним збором.

 

5.5.10. Вартість оплаченої за готівку продукції (біологічних активів, робіт, послуг), не одержану покупцем у звітному періоді, відображають у графі 17, а при її одержанні роблять відмітки в кожному документі (рядку) у графах 18-19. Для того, щоб виявити такі факти, в кінці місяця після складання реєстру № 6.3 с.-г. його узгоджують із реєстром № 6.3а с.-г., який веде бухгалтер з реалізації, та з матеріальним звітом. Реєстр № 6.3а с.-г. складають на підставі накладних внутрігосподарського призначення про відпуск продукції, (біологічних активів) зі складу чи надання послуг (в дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 з кредиту рахунків 20, 21, 22, 26, 27, 28, 23 та ін. за обліковими цінами).

 

5.5.11. В кінці місяця в Реєстрах № 6.3 с.-г. і № 6.3а с.-г. підраховуються підсумки з кожного виду реалізованої продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за місяць, які переносять у Відомість № 6.4 с.-г.

 

5.5.12. Відомість № 6.4 с.-г. передбачає ведення протягом місяця аналітичного обліку реалізації за кількістю і вартістю окремих видів реалізованої продукції, біологічних активів, виконаних робіт і наданих послуг на сторону, а також за напрямками реалізації. На окремих сторінках відомості ведуть облік реалізації продукції рослинництва, тваринництва і т.д. Підсумки підраховують по кожній галузі окремо і в цілому по сільськогосподарському підприємству.

 

5.5.13. У графі 11 відомості № 6.4 с.-г. показують облікову вартість реалізованої сільськогосподарської продукції, додаткових біологічних активів, поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва, виробничих запасів, робіт і послуг.

 

5.5.14. У розділі «Прийнято до оплати» відомості № 6.4 с.-г. (графи 12-22) відображають обороти з кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. в дебет рахунків: 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» – на суму виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), яку повинні заплатити покупці і замовники, в тому числі продукції і біологічних активів, прийнятих у населення; 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» – на суму нарахованої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), працівникам (покупцям), оплата готівкою якої була здійснена в попередньому звітному місяці; на суму виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), яку повинні заплатити інші дебітори; 372 «Розрахунки з підзвітними особами» – на суму виручки від реалізації, віднесеної в підзвіт матеріально відповідальної особи; 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» на суму надходження виручки від реалізації продукції (робіт, послуг); 661 «Розрахунки за заробітною платою» на вартість продукції (робіт, послуг), виданої працівникам підприємства в рахунок оплати праці.

Показники цього розділу заповнюють на підставі первинних документів або реєстрів № 6.1 с.-г., № 6.2 с.-г., № 6.3 с.-г..

Обороти за місяць за кількістю і вартістю реалізованої продукції, біологічних активів відображають за напрямками реалізації, а саме: в графах 12-13 – реалізовану продукцію заготівельним організаціям у натуральній і заліковій масі; у графі 19 – виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) за цінами реалізації без суми податку на додану вартість і акцизного збору; у графах 20 і 21 – відповідно суму податку на додану вартість і акцизний збір; у графі 22 – кредитові обороти за субрахунками 701, 702, 703, 712 та ін. разом з зазначеними податками.

За даними графи 20 «ПДВ» розраховують загальну суму податку на додану вартість, яку відображають по дебету рахунків 70 та 71 і кредиту субрахунку 641 в Журналі-ордері № 3 Г с.-г. і Відомості аналітичного обліку розрахунків з бюджетом № 3.5 с.-г. Аналогічно за даними графи 21 «Акцизний збір» відображають суму акцизного збору.

 

5.5.15. Систематизація та накопичення витрат, пов’язаних з реалізацією продукції, за звітний період проводиться у Звіті про витрати на збут (ф. № 5.9 с.-г.), які на підставі бухгалтерської довідки в кінці звітного періоду списуються з кредиту рахунку 93 «Витрати на збут» в дебет рахунку 79 «Фінансові результати» і відображаються у Відомості № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи.

 

5.5.16. Для накопичення інформації на протязі звітного періоду про собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та дохід від реалізації призначена Книга аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. № 6.5 с.-г.). В графах 3 та 4 відображається кількість та облікова вартість реалізованої продукції (дебет субрахунків 901, 902, 903, 943). В графах 5-21 накопичується та систематизується інформація за напрямами реалізації (продаж заготівельним організаціям, видача в рахунок розрахунків за земельні і майнові паї, оплати праці, за готівку та інша реалізація) про кількість та реалізаційну вартість (кредит субрахунків 701, 702, 703, 712) без ПДВ.

Записи в Книгу аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. № 6.5 с.-г.) здійснюють щомісяця на підставі Відомості № 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів.

 

5.5.17.Для здійснення контролю за накопиченою інформацією в Книзі аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. № 6.5 с.-г.) додатково складається Оборотна відомість № 6.8 с.-г. по аналітичних рахунках з реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів. В ній передбачається окремий рядок для кожного виду реалізованої продукції, поточних біологічних активів, матеріалів, робіт і послуг, в якому на протязі року за кожний місяць по дебету рахунків 901, 902, 903, 943 відображається собівартість реалізованих матеріальних цінностей, а по кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 – виручка від реалізації цих матеріальних цінностей за реалізаційними цінами. Дані за кожний місяць повинні бути співставними з даними граф 3 та 4, 22 та 23 Книги аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. № 6.5 с.-г.).

5.5.18. Синтетичний облік реалізації сільськогосподарської продукції, виконаних робіт і наданих послуг ведуть в Журналі-ордері № 6 с.-г. В ньому відображають підсумками за місяць обороти з кредиту рахунків 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 у кореспонденції з дебетом відповідних рахунків.

5.5.19. Записи в Журнал-ордер № 6 с.-г. з кредиту рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» здійснюють на підставі Відомості № 6.6 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». У Відомості № 6.6 с.-г. наводиться перелік всіх покупців і замовників за звітний період або заборгованість за попередні періоди. За кожним з них показуються залишки на початок і кінець місяця і обороти за дебетом і кредитом за звітний період. Заповнюється відомість на підставі реєстрів № 6.1 с.-г., № 6.2 с.-г., первинних документів та аркушів-розшифровок.

Кредитові обороти по рахунку 70 в дебет рахунків 36, 37, 30, 66 та ін. переносять до Журналу-ордеру № 6 с.-г. на підставі Відомості № 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів. Кредитові обороти по субрахунках 701, 702, 703, 712 переносять у Зведені аналітичні дані про доходи (зворотна сторона Журналу-ордеру № 6 с.-г.) також на підставі Відомості № 6.4 с.-г.

Кредитові обороти за рахунками 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», переносять до Журналу-ордера № 6 с.-г. в дебет відповідних рахунків на підставі Відомості № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи по рахунках: 71, 72, 73, 74, 75, 79. Кредитові обороти по субрахунках до рахунків 71, 72, 73, 74, 75, переносять у Зведені аналітичні дані про доходи (зворотна сторона Журналу-ордеру № 6 с.-г.) також на підставі Відомості № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи.

Кредитові обороти за рахунком 79 «Фінансові результати» переносять до Журналу-ордера № 6 с.-г. в порядку закриття рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 на підставі бухгалтерських довідок, складених з використанням Книги аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів ф. № 6.5 с.-г. та Відомості № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи по рахунках: 71, 72, 73, 74, 75.

 

5.5.20. Відомість № 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи складають на підставі первинних документів за відповідними статтями щомісяця.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

Методичні рекомендації.. щодо застосування регістрів журнально ордерної форми обліку..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Облік формування доходів і результатів діяльності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні положення
  1.1. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі – Методичні рекомендації) розроб

Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства
2.1.1. Приймання, зберігання та видача грошових коштів, оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та інших документів, ведення касової книги, контроль за дотриманням касо

Облік операцій на рахунках в банку та вкладень
  2.2.1. Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій, призначено рахунок 31 «Р

Облік кредитів банків
  2.3.1. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку по кредитах регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» та іншими но

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань
  Облік розрахунків здійснюється у відповідності до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання», Плану рахунків та Інструкції про його застосування. Розп

Облік розрахунків з підзвітними особами
  3.1.1. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері №3 А с.-г.. Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо виданою в підзвіт сумо

Облік розрахунків за дебіторською заборгованістю
  3.2.1. Для обліку розрахунків за дебіторською заборгованістю (крім розрахунків з покупцями та замовниками і розрахунків з підзвітними особами) застосовується окреми

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
  3.3.1. Для обліку розрахунків, відображених на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» призначений Журнал-ордер № 3 В с.-г. та Реєстр операцій за

Облік розрахунків за іншими зобов’язаннями
  3.4.1.Для обліку розрахунків за зобов’язаннями (крім розрахунків з постачальниками та векселями виданими) призначено окремий бланк Журналу-ордера № 3 Г с.-г. та від

Облік необоротних активів
  4.1.1. Аналітичний облік основних засобів здійснюють в інвентарних картках (типова форма № ОЗ-6). Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об’є

Облік довгострокових біологічних активів
  4.2.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додатков

Облік фінансових та капітальних інвестицій
  4.3.1. Для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутний капітал інших підприємств ведеться рахунок

Облік виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів
  5.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів ведеться за центрами відповідальності (мате

Облік розрахунків за виплатами працівникам та відрахувань на соціальні заходи
  5.2.1. Облік оплати праці в системі рахунків – це визначення винагороди, обчисленої, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган здійсню

Облік виробництва
  5.3.1.Облік витрат виробництва ведеться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». При веденні управлінського обліку у в

Облік формування витрат діяльності
5.4.1. Для обліку витрат діяльності використовують Журнал-ордер № 5 Г с.-г., де відображають операції за рахунками: 90 «Собівартість реалізації», 94 «Інші витрати операційної діяль

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
6.1. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал поділяєт

Облік поточних біологічних активів
7.1.Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи визначає П(С)БО 30. До складу поточних біологічних активів відносяться поточні біологі

Позабалансовий облік
  8.1. Аналітичний облік в розрізі об’єктів позабалансового обліку ведеться у Відомості позабалансового обліку ф. № 9 с.-г., в якій з регістрів аналітичного обліку за

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги